Erdoğan Çınar. Aleviliğin kayıp bin yılı, 325-1325 (2009)

Erdoğan Çınar. Aleviliğin kayıp bin yılı, 325-1325 (2009)
Title:Aleviliğin kayıp bin yılı (325-1325). 6. Baskı
Author:Erdoğan Çınar
Translator:
Editor:Yayına hazırlayan: Hakan Tanıttıran
Language:Turkish
Series:Kalkedon yayınları: 29, Adonis kitaplığı: 3
Place:İstanbul
Publisher:Kalkedon yayınları
Year:2009
Pages:189
ISBN:9789944115117
File:PDF, 2.96 MB
Download:Click here
Tarihin en alçak soykırımına karşı koydular. Bizans ordularını sayısız kereler mağlup ettiler. Anadolu’yu bir uçtan bir uca geçerek İstanbul kapılarına dayandılar. Tüm zamanların en soylu direnişini gerçekleştirip Aleviliğin hafızasına kazındılar. Halkın dilinde destan oldular.

Divriği’de devlet kurdular. Bir deprem sonucu başkentleri yıkıldı. Yıkıntılar arasındaki halk hunharca kılıçtan geçirildi. Yenildiler, dağıldılar. Sürgünler ve yangınlar arasında örülmüş yüzyıllar geçirdiler.

Toparlandılar, yeniden bir güç haline geldiler. Haçlı ordularını ardı ardına perişan ederek Anadolo’yu Katolik istilasından kurtardılar. Osmanlı’ya Batı Anadolu’yu ve Balkanları altın bir tepside sundular. Onlara dünya imparatorluğuna giden yolda rehberlik ettiler.

Bunların hepsi geride kaldı. Anadolu’nun kadim halkı Aleviler şimdi kendi yurtlarının yabancıları oldular. İnançları işgal edildi, geçmişleri yağmalandı. Onlar varlıklarını sürdürebilmek için asıl kimliklerini saklamak zorunda kaldılar. İnkar üzerlerine yapışıp kaldı.

Related posts:

Əkbər N. Nəcəf. İnanc yaddaşı (2014)
Paşazadə A. H. İslamda ümmət və şüubilik (1992)
Uno Harva. Altain suvun uskonto (1933)
Uno Harva. Altay panteonu: mitler, ritüeller, inançlar ve tanrılar (2015)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
Vahap Aktaş. Safvetü's-Safa'ya göre Anadolu'da Kızılbaş (Alevi) inancının teşekkülü ve Anadolu'da Kı...
El libro egipcio de los muertos (2000)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Sylvia Browne, Lindsay Harrison. Prophecy: what the future holds for you (2006)
Ünsal Öztürk, Hamza Aksüt, Hasan Harmancı. Alevi tarih yazımında skandal: Erdoğan Çınar örneği (2010...
Vilâyetname: Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli (2006)
Süleymanlı M. A. Əhməd Ağaoğlunun "İslama görə və islamiyyətdə qadın" əsərinə elmi-tənqidi yanaşmala...
Süleymanlı M. A. Əhməd Ağaoğlunun ilk elmi əsəri: Şiə dinində məzdəki inancları (2007)
Nuruzadə Ş. T. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait (2010)
Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)
Edwin Fuller Torrey. Beynin evrimi ve Tanrıların ortaya çıkışı (2018)
Ahmet Taşğın. Türkmen Aleviler (2013)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 8. Cilt: Kuvvet-Mucize (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 7. Cilt: Kalb-Kuşku (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 6. Cilt: Hicret-Kâfir (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 5. Cilt: Dua-Hicret (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 4. Cilt: Boşa-Dua (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 3. Cilt: Arabu-Borç (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 2. Cilt: Akra-Arab (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 1. Cilt: Âbâ-Akıl (1994)
Yusuf Ziya Yörükân. Anadolu'da Aleviler ve Tahtacılar (1998)
Arif Tekin. İslam’da şiddet (2015)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Harun Güngör. Türklerin din etnolojisi (2012)