Гумилев Л. Н. Древние тюрки (1967)

Гумилев Л. Н. Древние тюрки (1967)
Title:Древние тюрки
Author:Лев Николаевич Гумилёв
Translator:
Editor:
Language:Russian
Series:
Place:Москва
Publisher:Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
Year:1967
Pages:504
ISBN:
File:DjVu, 10.6 MB
Download:Click here
В книге исследованы закономерности возникновения, развития и гибели державы древних тюрок. Автор уделил большое внимание широкому кругу исторических проблем (политической жизни тюрок, их быту, религии, культуре), а также географическому размещению кочевников Срединной Азии на рубеже двух эпох – древности и средневековья.

Оглавление
 
От автора. — 3
Введение. — 4-6
 
Часть первая. Великий тюркский каганат. — 8
Глава I. Накануне (420-546 гг.). — 9-14
Глава II. Предки. — 15-25
Глава III. Создание великой державы рода Ашина (545-581 гг.). — 26-41
Глава IV. Шёлк и караванный путь. — 42-52
Глава V. Внутри каганата. — 53-65
Глава VI. Тюркюты у себя дома. — 66-75
Глава VII. Религия тюркютов. — 76-86
Глава VIII. Мнения и сомнения. — 87-102
Глава IX. Великая распря (581-593 гг.). — 103-119
Глава X. Поход на Иран. — 120-134
Глава XI. Ашина и Суй. — 135-147
Глава XII. Западный каганат. — 148-164
Глава XIII. Рождение империи Тан. — 165-177
Глава XIV. Восточный каганат. — 178-192
Глава XV. Мировая война VII в. — 193-209
Глава XVI. Десять стрел. — 210-220
Глава XVII. Табгачский хан. — 221-236
Глава XVIII. Конец тюркютов. — 237-246
 
Часть вторая. Голубые тюрки и уйгуры, или эпоха Второго каганата. — 247
Глава XIX. Агония Западного каганата и тибетская экспансия. — 249-258
Глава XX. Преображение народа. — 259-269
Глава XXI. Восстание Кутлуга. — 270-285
Глава XXII. Воссозданный каганат. — 286-310
Глава XXIII. Потрясение. — 311-328
Глава XXIV. Голубые тюрки о себе. — 329-348
Глава XXV. Тибетцы и тюргеши. — 349-362
Глава XXVI. Каганат и Империя. — 363-372
Глава XXVII. Создание Уйгурского каганата. — 373-387
Глава XXVIII. Восстание Ань Лушаня. — 388-403
Глава XXIX. Тибет в VIII в. — 404-424
Глава XXX. Уйгурия в VIII-IX вв. — 425-434
 
Приложения.. — 435
Синхронистическая таблица. — 437-458
Генеалогические таблицы. — 459-462
Ономастическая таблица. — 463-469
Список сокращений. — 470
Использованная литература. — 471-479
Указатели ]
Указатель имён. — 480-490
Указатель топонимов. — 490-497
Указатель этнонимов. — 498-502
 
Оглавление. — 503-504

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...