Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tıpkıbasım). Yüksek lisans tezi (2018)

Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tıpkıbasım). Yüksek lisans tezi (2018)
Title:İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tıpkıbasım)=Ibn Kemal (Kemal Pasa-zade): Chronic by Ibn Kemal, Book VI (evaluation-transcription-faximile). Yüksek lisans tezi
Author:Hakan Yılmaz
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Hüdai Şentürk
Language:Turkish
Series:
Place:[Sakarya]
Publisher:Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2018
Pages:IX, 294
ISBN:
File:PDF, 31.6 MB
Download:Click here
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tıpkıbasım). Yüksek lisans tezi. [Sakarya]: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, IX+294 s.

Osmanlı kronikleri arasında önem ve değeri altmış yılı aşkın bir süre önce fark edilerek, Defter’lerinin bugüne dek mühim bir kısmı neşredilen Tārīḫ-i İbn Kemāl serisinin yayımlanmamış en önemli defteri, hiç kuşkusuz Sultan II. Murad’ın saltanatının son sekiz yılını içine alan VI. Defter’e ait nüsha parçasıdır. İbn Kemâl’in klasik Osmanlı kroniklerinin yanı sıra, Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi’nde kayıtlı anonim bir yazmada özetini tespit ettiğimiz kayıp bir Varna Ġazavāt-nāmesi’ne ve şimdi mevcut olmayan çok sayıda çağdaş kroniğe dayanarak yazdığı VI. Defter, içerdiği yegâne nitelikteki bilgilerle, kuşkusuz Sultan II. Murad’ın son sekiz yılını ve özellikle Varna Savaşı’nı aydınlatabilecek en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu tezde, 1950’li yıllarda S. Adnan Erzi, Halil İnalcık ve Şerafettin Turan gibi ünlü tarihçiler tarafından önemine işâret edilerek, bir an önce yayınlanması gerektiği belirtilen Tārīḫ-i İbn Kemāl’in VI. Defter’inin Paris Bibliothèque Nationale, Supp. Turc, nr. 157’de kayıtlı bulunan iki nüsha parçası; karşılaştırmalı olarak, çoğu çağdaş yerli ve yabancı pek çok kroniğin geniş kaynak tenkidi ile birlikte transkripsiyona aktarılmıştır.

The most important unpublished record of Tarih-i İbn Kemal series which was realized to be significant and valuable among Ottoman chronicles over sixty years ago and a substantial part of its Records has been published up to present, is undoubtedly a piece of copy of 6th Record that includes last 8 years of Sultan Murad II’s sultanate period. In addition to İbn Kemal’s classical Ottoman chronicles, the 6th Record which was written based on a lost Varna Gazavatnamesi that we were able to find a summary of it in an anonymous manuscript registered in Yapı Kredi Sermet Çifter Research Library and also based on many coeval chronicles that do not exist today, is among the most important sources that can bring light to last 8 years of Sultan Murad II period and Battle of Varna with the unique information it includes. In this thesis, we transcribed İbn Kemal’s 6th Record which was pointed out to be significant and required to be published in no time by famous historians in 1950s such as S. Adnan Erzi, Halil İnalcık and Şerafettin Turan, comparatively between two pieces of copy registered in Paris Bibliothèque Nationale, Supp. Turc, nr. 157 and with source criticism of many mostly coeval local and foreign chronicles.

Related posts:

Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)