Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tıpkıbasım). Yüksek lisans tezi (2018)

Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tıpkıbasım). Yüksek lisans tezi (2018)
Title:İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tıpkıbasım)=Ibn Kemal (Kemal Pasa-zade): Chronic by Ibn Kemal, Book VI (evaluation-transcription-faximile). Yüksek lisans tezi
Author:Hakan Yılmaz
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Hüdai Şentürk
Language:Turkish
Series:
Place:[Sakarya]
Publisher:Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2018
Pages:IX, 294
ISBN:
File:PDF, 31.6 MB
Download:Click here
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tıpkıbasım). Yüksek lisans tezi. [Sakarya]: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, IX+294 s.

Osmanlı kronikleri arasında önem ve değeri altmış yılı aşkın bir süre önce fark edilerek, Defter’lerinin bugüne dek mühim bir kısmı neşredilen Tārīḫ-i İbn Kemāl serisinin yayımlanmamış en önemli defteri, hiç kuşkusuz Sultan II. Murad’ın saltanatının son sekiz yılını içine alan VI. Defter’e ait nüsha parçasıdır. İbn Kemâl’in klasik Osmanlı kroniklerinin yanı sıra, Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi’nde kayıtlı anonim bir yazmada özetini tespit ettiğimiz kayıp bir Varna Ġazavāt-nāmesi’ne ve şimdi mevcut olmayan çok sayıda çağdaş kroniğe dayanarak yazdığı VI. Defter, içerdiği yegâne nitelikteki bilgilerle, kuşkusuz Sultan II. Murad’ın son sekiz yılını ve özellikle Varna Savaşı’nı aydınlatabilecek en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu tezde, 1950’li yıllarda S. Adnan Erzi, Halil İnalcık ve Şerafettin Turan gibi ünlü tarihçiler tarafından önemine işâret edilerek, bir an önce yayınlanması gerektiği belirtilen Tārīḫ-i İbn Kemāl’in VI. Defter’inin Paris Bibliothèque Nationale, Supp. Turc, nr. 157’de kayıtlı bulunan iki nüsha parçası; karşılaştırmalı olarak, çoğu çağdaş yerli ve yabancı pek çok kroniğin geniş kaynak tenkidi ile birlikte transkripsiyona aktarılmıştır.

The most important unpublished record of Tarih-i İbn Kemal series which was realized to be significant and valuable among Ottoman chronicles over sixty years ago and a substantial part of its Records has been published up to present, is undoubtedly a piece of copy of 6th Record that includes last 8 years of Sultan Murad II’s sultanate period. In addition to İbn Kemal’s classical Ottoman chronicles, the 6th Record which was written based on a lost Varna Gazavatnamesi that we were able to find a summary of it in an anonymous manuscript registered in Yapı Kredi Sermet Çifter Research Library and also based on many coeval chronicles that do not exist today, is among the most important sources that can bring light to last 8 years of Sultan Murad II period and Battle of Varna with the unique information it includes. In this thesis, we transcribed İbn Kemal’s 6th Record which was pointed out to be significant and required to be published in no time by famous historians in 1950s such as S. Adnan Erzi, Halil İnalcık and Şerafettin Turan, comparatively between two pieces of copy registered in Paris Bibliothèque Nationale, Supp. Turc, nr. 157 and with source criticism of many mostly coeval local and foreign chronicles.

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIII: Елисаветпольская губерния (...