Halil İnalcık. Osmanlılar: fütuhat, imparatorluk, Avrupa ile ilişkiler (2010)

Halil İnalcık. Osmanlılar: fütuhat, imparatorluk, Avrupa ile ilişkiler (2010)
Title:Osmanlılar: fütuhat, imparatorluk, Avrupa ile ilişkiler
Author:Halil İnalcık
Translator:
Editor:Adem Koçal
Language:Turkish
Series:Timaş yayınları: 2263, Osmanlı tarihi dizisi: 51
Place:İstanbul
Publisher:Timaş yayınları
Year:2010
Pages:320
ISBN:9786051141886
File:PDF, 11.9 MB
Download:Click here
İÇİNDEKİLER

Önsöz … 7

I. BÖLÜM
Batı Anadolu’da Gazi Beylikler ve Haçlılar … 11
Osmanlı Devleti’nde Uc (Serhad)lar … 49
Osmanlı Devleti’nde fetih yöntemleri … 67
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu problemi … 93

II. BÖLÜM
Osmanlı Sultanlarının unvanları (titülatür) ve egemenlik kavramı … 115
Adalet, şikayet hakkı: Arz-i hal ve Arz-i mahzarlar … 123
Otman Baba ve Fatih Sultan Mehmed … 137
Osmanlı İmparatorluğu’nda köle emeği … 163
Osmanlı “Frengistanı”: Galata … 195
Rumeli: genel bir bakış … 201

III. BÖLÜM
Tarihte Avrupa Birliği ve Türkiye … 215
Avrupa ile kültür etkileşimi, küreselleşme … 243
Osmanlı’nın Avrupa ile barışıklığı: kapitülasyonlar ve ticaret … 277

Makalelerin künyesi … 313
Dizin … 315

Önsöz (Halil İnacık, Şubat 2010, Ankara)

Doğu-Batı dergisi ve değişik yerlerde yayımlanan yazılarımdan oluşan bu ciltte, 1. Bölüm’de Osmanlı Devleti’nin savaş metodları ve kuruluşu ele alınmıştır. II. Bölüm’de Klasik Dönem Osmanlı Tarihi’nde, egemenlik kavramı, devlet ve halk ilişkileri, derviş Otman Baba ve Sultan Mehmed üzerine bir deneme, Galata ve Rumeli üzerine araştırmalar yer almaktadır. II. Bölüm’de Osmanlı-Avrupa siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri incelenmektedir.

Timaş Yayınları tarih editörü Adem Koçal’ın Osmanlı tarihine dair makaleleri bir kitap halinde okuyuculara sunma önerisinin sonucu olarak bu cilt yayına sunulmaktadır. Kendisine teşekkürü bir borç bilirim.

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)