Halil İnalcık. Osmanlılar: fütuhat, imparatorluk, Avrupa ile ilişkiler (2010)

Halil İnalcık. Osmanlılar: fütuhat, imparatorluk, Avrupa ile ilişkiler (2010)
Title:Osmanlılar: fütuhat, imparatorluk, Avrupa ile ilişkiler
Author:Halil İnalcık
Translator:
Editor:Adem Koçal
Language:Turkish
Series:Timaş yayınları: 2263, Osmanlı tarihi dizisi: 51
Place:İstanbul
Publisher:Timaş yayınları
Year:2010
Pages:320
ISBN:9786051141886
File:PDF, 11.9 MB
Download:Click here
İÇİNDEKİLER

Önsöz … 7

I. BÖLÜM
Batı Anadolu’da Gazi Beylikler ve Haçlılar … 11
Osmanlı Devleti’nde Uc (Serhad)lar … 49
Osmanlı Devleti’nde fetih yöntemleri … 67
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu problemi … 93

II. BÖLÜM
Osmanlı Sultanlarının unvanları (titülatür) ve egemenlik kavramı … 115
Adalet, şikayet hakkı: Arz-i hal ve Arz-i mahzarlar … 123
Otman Baba ve Fatih Sultan Mehmed … 137
Osmanlı İmparatorluğu’nda köle emeği … 163
Osmanlı “Frengistanı”: Galata … 195
Rumeli: genel bir bakış … 201

III. BÖLÜM
Tarihte Avrupa Birliği ve Türkiye … 215
Avrupa ile kültür etkileşimi, küreselleşme … 243
Osmanlı’nın Avrupa ile barışıklığı: kapitülasyonlar ve ticaret … 277

Makalelerin künyesi … 313
Dizin … 315

Önsöz (Halil İnacık, Şubat 2010, Ankara)

Doğu-Batı dergisi ve değişik yerlerde yayımlanan yazılarımdan oluşan bu ciltte, 1. Bölüm’de Osmanlı Devleti’nin savaş metodları ve kuruluşu ele alınmıştır. II. Bölüm’de Klasik Dönem Osmanlı Tarihi’nde, egemenlik kavramı, devlet ve halk ilişkileri, derviş Otman Baba ve Sultan Mehmed üzerine bir deneme, Galata ve Rumeli üzerine araştırmalar yer almaktadır. II. Bölüm’de Osmanlı-Avrupa siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri incelenmektedir.

Timaş Yayınları tarih editörü Adem Koçal’ın Osmanlı tarihine dair makaleleri bir kitap halinde okuyuculara sunma önerisinin sonucu olarak bu cilt yayına sunulmaktadır. Kendisine teşekkürü bir borç bilirim.

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...