Halil Özcan. Atatürk dönemi Türkiye-Arnavutluk ilişkileri, 1920-1938 (2011)

Halil Özcan. Atatürk dönemi Türkiye-Arnavutluk ilişkileri, 1920-1938 (2011)
Title:Atatürk dönemi Türkiye-Arnavutluk ilişkileri (1920-1938)
Author:Halil Özcan
Translator:
Editor:İnceleyenler: Mustafa Türkeş, Kemal Yakut
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi
Year:2011
Pages:XXVI, 412
ISBN:9789751623874
File:PDF, 11.7 MB
Download:Click here
Balkanlarda “Şark meselesi” nedeniyle en fazla toprak kaybına uğrayan Türkiye ve Arnavutluk yaklaşık 500 yıl kader birliği yapmıştır. Her iki devlet, I. Dünya Savaşı sürecinde gizli anlaşmalarla pazarlık konusu yapılmış ve savaş sonrası emperyalist devletler ya da onların uzantılarınca haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal edilmiştir. Türkiye ve Arnavutluk’ta işgallerini sürdüren Yunanistan’a karşı Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu ve Arnavutluk cephesini kuvvetli tutma stratejisinin gereği olarak Türkiye’den Arnavutluk’a askeri deste verilmesiyle Türkiye ve Arnavutluk’ta işgallere karşı eş zamanlı mücadele başlamıştır. İstiklal Mücadelesi sonrası Atatürk liderliğinde Türkiye, tam bağımsız politikayla millet egemenliğine dayalı bir rejim belirlerken Arnavutluk İtalya ile yaptığı anlaşmalarla bu ülkeye bağımlı hale gelmiş ve bu durum II. Dünya Savaşı’nın daha başında İtalya’nın Arnavutluk’u işgaliyle sonuçlanmıştır. Atatürk döneminde Türkiye, Arnavutluk için model olmuş, 1920’li ve 1930’lu yıllarda Türk milletinin yaptığı savaş ve reformlar, Mustafa Kemal’in adı ile Arnavutluk’ta o kadar özdeşleşmiştir ki bu süreçte Türkiye’nin tecrübeleri, Arnavut gazetecilerden biri tarafından “Atatürk deneyi” olarak adlandırılmıştır. Atatürk dönemi Türkiye’nin kurtuluş-kuruluş sürecinde ve devamında ne kadar şansıl olduuğ “Arnavutluk deneyi” incelendiğinde daha iyi anlaşılmaktadır.

Related posts:

Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)
Ada Holly Shissler. İki imparatorluk arasında: Ahmet Ağaoğlu ve Yeni Türkiye (2005)
Dominique Eudes. Kapetanios: Yunan İç Savaşı, 1943-1949 (1985)
Aşırlı A. Nargin adasında türk əsirləri (2011)
Jacques Bainville. Fransa tarihi (1938)
Jacques Bainville. Petite histoire de France (1930)
Ayşe Yanardağ. 1914 Bitlis isyanı. Yüksek lisans tezi (2005)
Güzin Çaykıran. Erzurum, Van, Bitlis vilayetlerinde Ermeni-Kürt ilişkileri (1908-1920). Doktora tezi...
Vahap Aktaş. Safvetü's-Safa'ya göre Anadolu'da Kızılbaş (Alevi) inancının teşekkülü ve Anadolu'da Kı...
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Murat Kaya. 1170 nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri'nin değerlendirmesi. Yüksek lisans te...
Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)