Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)

Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Title:Bizans tarihi=Histoire de Byzance
Author:Jean-Claude Cheynet
Translator:İsmail Yerguz
Editor:
Language:Turkish
Series:Kültür kitaplığı: 79, Tarih: 19
Place:Ankara
Publisher:Dost Kitabevi yayınları
Year:2008
Pages:127
ISBN:9789752983526
File:PDF, 3.66 MB
Download:Click here
Bizans Arastirmalari Alaninda Ikinci Dünya Savasi‘ndan bu yana büyük basarilar saglandi ve bu basarilar Bizans Uygarliginin etkilerinin Din ya da Mimarlik alaninda dogrudan dogruya hissedildigi ülkelerde ya ya Balkan Ülkelerinden Rusya‘ya kadar sayilari artan kazilardan çikarilan esyalar baglaminda görülmemistir sadece. Çok sayida Bizans bilimci Bati Avrupa‘da, ABD‘de, ayni zamanda Avustralya‘da, Japonya‘da ve Çin‘de kitaplar yayinliyorlar. Bu canlanmanin tüm heyecan uyandirici sonuçlarini bir bütün halinde degerlendiren Cheynet, Titiz ve yalin bir tarihsel döküm sunuyor.

Giriş … 7
I. Bölüm – Doğu Roma İmparatorluğu’nun doğuşu … 9
II. Bölüm – Ortaçağ devletinin oluşumu … 33
III. Bölüm – İmparatorluğun yenilenmesi … 59
IV. Bölüm – Latinler ve Türkler arasında Bizans … 87
Sonuç … 120
Roma İmparatorlarının listesi … 123
Kaynakça … 126

Related posts:

Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)