Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)

Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Title:Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi
Author:Mahir Aslan
Translator:
Editor:Danışman: Tilla Deniz Baykuzu
Language:Turkish
Series:
Place:Edirne
Publisher:Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2008
Pages:V, 124
ISBN:
File:PDF, 5.81 MB
Download:Click here
Atatürk’ün Dış Türkler politikası her ne kadar kendisinden sonra yok sayılmış yada farklı algılanmış olsa da, 1990 yıllarda Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte bu politika tekrar siyaset ve ilim dünyasının gündemine gelmiştir. Atatürk’ün Dış Türkler politikası içersinde Azerbaycan’ın ayrı bir yeri vardır. Daha Milli Mücadele günlerinde başlayan ilişkiler karşılıklı elçilikler açılmasına kadar ilerlemiştir. Sovyetler Birliğinin tamamen bölgedeki egemenliği ile resmi ilişkiler en aza inmişse de, Atatürk’ün nevi şahsına münhasır siyaseti ile Dış Türkler ve bunun içinde Azerbaycan’a yönelik kültürel ve alternatif siyasi yollar belirlenmiştir. Kültürel alanda, içeride kültür birliğinin ilmi alt yapısını oluşturacak TTK ve TDK v.b. kurumlar kurulurken, Sovyetler Birliğine karşı Azerbaycan ve Türkistan’ı baskı altında tutabilmek içinde Afganistan, İran v.b. ülkelerle siyasi alanda ciddi manada ilişkiler kurmuştur.

Atatürk?s External Turks Policy had been ignored or had not been perceived correctly after Atatürk?s death. After Soviet Union collapse, in relation of Turkish Foreign policy initiatives, this policy became one of the main discussion subjects at political science. There is special position of Azerbaijan in Atatürk?s External Turks Policy. Turkey?s relations between Azerbaijan began in National Salvation Period and these relations had continued at diplomatic embassy level. But Soviet Union influence in region affected first hand diplomatic relations with Azerbaijan, and in this context Atatürk?s Azerbaijan and External Turks Policy had continued via alternative cultural and political deals. At cultural mean in order to protect cultural connection was founded institutions like TTK and TDK. At political mean in order to weaken Soviet Union assimilation politics on Azerbaijan and Turkistan were constructed political relations with Iran and Afghanistan.

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Əliyev N. A. Böyük Dərbənd ensiklopediyası (2018)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)