Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)

Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Title:Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi
Author:Mahir Aslan
Translator:
Editor:Danışman: Tilla Deniz Baykuzu
Language:Turkish
Series:
Place:Edirne
Publisher:Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2008
Pages:V, 124
ISBN:
File:PDF, 5.81 MB
Download:Click here
Atatürk’ün Dış Türkler politikası her ne kadar kendisinden sonra yok sayılmış yada farklı algılanmış olsa da, 1990 yıllarda Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte bu politika tekrar siyaset ve ilim dünyasının gündemine gelmiştir. Atatürk’ün Dış Türkler politikası içersinde Azerbaycan’ın ayrı bir yeri vardır. Daha Milli Mücadele günlerinde başlayan ilişkiler karşılıklı elçilikler açılmasına kadar ilerlemiştir. Sovyetler Birliğinin tamamen bölgedeki egemenliği ile resmi ilişkiler en aza inmişse de, Atatürk’ün nevi şahsına münhasır siyaseti ile Dış Türkler ve bunun içinde Azerbaycan’a yönelik kültürel ve alternatif siyasi yollar belirlenmiştir. Kültürel alanda, içeride kültür birliğinin ilmi alt yapısını oluşturacak TTK ve TDK v.b. kurumlar kurulurken, Sovyetler Birliğine karşı Azerbaycan ve Türkistan’ı baskı altında tutabilmek içinde Afganistan, İran v.b. ülkelerle siyasi alanda ciddi manada ilişkiler kurmuştur.

Atatürk?s External Turks Policy had been ignored or had not been perceived correctly after Atatürk?s death. After Soviet Union collapse, in relation of Turkish Foreign policy initiatives, this policy became one of the main discussion subjects at political science. There is special position of Azerbaijan in Atatürk?s External Turks Policy. Turkey?s relations between Azerbaijan began in National Salvation Period and these relations had continued at diplomatic embassy level. But Soviet Union influence in region affected first hand diplomatic relations with Azerbaijan, and in this context Atatürk?s Azerbaijan and External Turks Policy had continued via alternative cultural and political deals. At cultural mean in order to protect cultural connection was founded institutions like TTK and TDK. At political mean in order to weaken Soviet Union assimilation politics on Azerbaijan and Turkistan were constructed political relations with Iran and Afghanistan.

Related posts:

Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)