Ömer Lütfi Taşçıoğlu. Belgelere göre Türk-Ermeni ilişkilerinde katliam ve soykırım iddiaları. Doktora tezi (2014)

Ömer Lütfi Taşçıoğlu. Belgelere göre Türk-Ermeni ilişkilerinde katliam ve soykırım iddiaları. Doktora tezi (2014)
Title:Belgelere göre Türk-Ermeni ilişkilerinde katliam ve soykırım iddiaları=According to the documentations the holocaust and genocide claims in the Turkish-Armenian relations. Doktora tezi=Dissertation
Author:Ömer Lütfi Taşçıoğlu
Translator:
Editor:Tez danışmanı=Supervisor: Cemalettin Taşkıran
Language:Turkish
Series:
Place:
Publisher:T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2014
Pages:XIV, 374
ISBN:
File:PDF, 4.5 MB
Download:Click here
Bu tezin amacı, Ermeni meselesinin ve Türk-Ermeni ilişkilerinde zorunlu göçe neden olan olayların katliam ve soykırım iddiaları kapsamında incelenerek yaşanan gerçeklerin belgeler ışığında ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda sadece Osmanlı ve Türk kaynakları değil, ABD, İngiliz, Fransız, Rus ve Ermeni kaynakları da incelenmek suretiyle diğer görüşlerin de gerçekliği araştırılmış ve meydana gelen olayların gerçek nedenleri ve sonuçları ile günümüze olan yansımaları aydınlatılmaya çalışılmıştır. Tez sonucunda Ermenilerin Türk hakimiyetinde kaldıkları süreçte tarihlerinin en rahat ve özgür dönemini yaşadıkları, ancak Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak amacında olan Avrupa devletlerinin bağımsızlık vaadiyle kışkırtmaları sonucu kendi devletlerine karşı isyan ederek düşman tarafına geçtikleri ve bunun bedelini zorunlu göçe maruz kalarak ödedikleri, günümüzde ise Doğu Anadolu topraklarını Ermenistan toprağı olarak gördükleri ve bu topraklara dönme hedefinden hiçbir zaman vaz geçmedikleri ve bu hedefe ulaşabilmek için bölücü Kürtlerle işbirliği
yaptıkları sonucuna varılmıştır.

In this thesis, the Armenian history including the Turkish-Armenian relations and the Armenian relocation were investigated in terms of the international law and of the human rights. Besides, legal and international relations aspects of the Armenian issue were presented and discussed as the main aspects. In this context, not only the Ottoman and Turkish sources, but also the U.S., British, French, Russian and Armenian sources were explored so that the real causes and the consequences of the historical events could be illuminated. The problems that exist in the Turkish-Armenian relations comprising the Armenians’ so-called genocide claims and their demands on the Turkish land were also presented and criticized. The documents in the official sources evidenced that Armenians had experienced freedom and prosperity under the Ottoman governance. But the European states, which are intended to dismember the Ottoman Empire, provoked the Armenians with the promise of independence. As a result, Otoman Armenians took part in the enemy side and caried out massacre against the Turks. In this thesis it is also proved that Armenians will never give up to return to Turkish soil.

Related posts:

Die Reisetagebücher Engelbert Kaempfers (1968)
Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...