Ömer Lütfi Taşçıoğlu. Belgelere göre Türk-Ermeni ilişkilerinde katliam ve soykırım iddiaları. Doktora tezi (2014)

Ömer Lütfi Taşçıoğlu. Belgelere göre Türk-Ermeni ilişkilerinde katliam ve soykırım iddiaları. Doktora tezi (2014)
Title:Belgelere göre Türk-Ermeni ilişkilerinde katliam ve soykırım iddiaları=According to the documentations the holocaust and genocide claims in the Turkish-Armenian relations. Doktora tezi=Dissertation
Author:Ömer Lütfi Taşçıoğlu
Translator:
Editor:Tez danışmanı=Supervisor: Cemalettin Taşkıran
Language:Turkish
Series:
Place:
Publisher:T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2014
Pages:XIV, 374
ISBN:
File:PDF, 4.5 MB
Download:Click here
Bu tezin amacı, Ermeni meselesinin ve Türk-Ermeni ilişkilerinde zorunlu göçe neden olan olayların katliam ve soykırım iddiaları kapsamında incelenerek yaşanan gerçeklerin belgeler ışığında ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda sadece Osmanlı ve Türk kaynakları değil, ABD, İngiliz, Fransız, Rus ve Ermeni kaynakları da incelenmek suretiyle diğer görüşlerin de gerçekliği araştırılmış ve meydana gelen olayların gerçek nedenleri ve sonuçları ile günümüze olan yansımaları aydınlatılmaya çalışılmıştır. Tez sonucunda Ermenilerin Türk hakimiyetinde kaldıkları süreçte tarihlerinin en rahat ve özgür dönemini yaşadıkları, ancak Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak amacında olan Avrupa devletlerinin bağımsızlık vaadiyle kışkırtmaları sonucu kendi devletlerine karşı isyan ederek düşman tarafına geçtikleri ve bunun bedelini zorunlu göçe maruz kalarak ödedikleri, günümüzde ise Doğu Anadolu topraklarını Ermenistan toprağı olarak gördükleri ve bu topraklara dönme hedefinden hiçbir zaman vaz geçmedikleri ve bu hedefe ulaşabilmek için bölücü Kürtlerle işbirliği
yaptıkları sonucuna varılmıştır.

In this thesis, the Armenian history including the Turkish-Armenian relations and the Armenian relocation were investigated in terms of the international law and of the human rights. Besides, legal and international relations aspects of the Armenian issue were presented and discussed as the main aspects. In this context, not only the Ottoman and Turkish sources, but also the U.S., British, French, Russian and Armenian sources were explored so that the real causes and the consequences of the historical events could be illuminated. The problems that exist in the Turkish-Armenian relations comprising the Armenians’ so-called genocide claims and their demands on the Turkish land were also presented and criticized. The documents in the official sources evidenced that Armenians had experienced freedom and prosperity under the Ottoman governance. But the European states, which are intended to dismember the Ottoman Empire, provoked the Armenians with the promise of independence. As a result, Otoman Armenians took part in the enemy side and caried out massacre against the Turks. In this thesis it is also proved that Armenians will never give up to return to Turkish soil.

Related posts:

Петр Иванович Петров-Мухаммад-Казим. Поход Надир-шаха в Индию: извлечение из Та’рих-и ‛аламара-йи на...
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIX: Тифлисская губерния (1905)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXI: Бакинская губерния (1905)
Azeri gezgin Zeynelabidin Şirvani seyahatnamelerinden seçmeler (2010)
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Аралов С. И. Воспоминания советского дипломата, 1922-1923 (1960)
S. İ. Aralov. Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları, 1922-1923 (2010)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның жылнамалар жинағы (1991)
Сыздыкова Р. Г. Язык "Жами´ат-тауарих" Жалаири (1989)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Karaçelebizâde Abdülaziz. Süleymannâme (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-Ebrar Zeyli: tahlil ve metin 1732 (2003)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil v...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Turgay Koçak. Osmanlı-Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578-1590. Yüksek li...
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Hacıyev V. Ə. Bolnis-Kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə (2019)
Арунова М. Р., Ашрафян К. З. Государство Надир-шаха Афшара (1958)
André de Claustre. Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. Nouvelle édition (1743)
Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа, 1404 г. (1980)
Lajos Tardy. The Caucasian Peoples and their neighbours in 1404 (1978)