Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)

Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Title:Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi
Author:Ulviyye Aliyeva
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Serdar Sarısır
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2015
Pages:XII, 129
ISBN:
File:PDF, 2.03 MB
Download:Click here
Çöküş sürecine girmiş bulunan Osmanlı İmparatorluğu üzerine Türkiye Cumhuriyet’ini kurarak sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda gerçekleştirdiği devrimlerle tüm dünya kamuoyunu kendisine hayran bırakan Mustafa Kemal’in başardıkları Azerbaycan kamuoyu tarafından da takdirle karşılanmıştır. Zor koşullarda gerek emperyalist güçlere karşı kazandığı zaferler, gerekse ülkesinde gerçekleştirdiği radikal reformlarla, ideolojik ve ideal farklılıklara rağmen başta Neriman Nerimanov ve İbrahim Ebilov gibi dönemin etkin Azerbaycan devlet adamları ve Azerbaycan halkının saygı ve sempatisini elde eden Mustafa Kemal, üstün zekası ve karizmatik liderliğiyle Milli Mücadele’nin kazanılmasında belirleyici nitelikte olan siyasi, iktisadi ve askeri desteği elde etmeyi başarmıştır. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının işgalci güçlere karşı kazandığı her zafer Azerbaycan halkı tarafından büyük bir coşku ve sevinçle karşılanırken, büyük önderin zamansız vefatı da, Azerbaycan kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve Azerbaycan halkını en az Türk halkı kadar üzmüştür. Bu çalışmada Mustafa Kemal Atatürk’ün Azerbaycan kamuoyundaki etki ve imajı irdelenirken, büyük önderin sergilediği liderlik yeteneğinin Milli Mücadele yıllarından itibaren vefatına kadar Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve iki halkın sergilediği dayanışma örneğinde ne kadar etkili olduğu da ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

The achievements of Mustafa Kemal Ataturk in making social, political and cultural revolutions happen by establishing the Turkish Republic after the Ottoman Empire started collapsing have been admired by the whole world as well as the Azerbayjan community. Ataturk, who has earned the respect and sympathy of Azeri people and Azeri government officials especially during the reign of Neriman Nerimanov and Ibrahim Abilov by coming victorious against Imperialist powers or radical reforms in spite of ideological differences, has succeeded to earn a significant political, economic and military support in winning the national struggle with his extraordinary intelligence and his charismatic leadership. As much as every victory of Turkish people, who fought for independence with the leadership of Ataturk against the powers who wanted to take on the country, is treated with excitement and happiness, the untimely death of the great leader is also as upsetting for Azeri nation as it is for Turkish nation. In this study, while the impacts and image of Ataturk on Azeri nation are being analyzed, the impact of leadership skills of the great leader starting from the years of liberation war until his time of death, the relationship between Turkey and Azerbaijan and the cooperation that the two nations have exhibited have also been analyzed.

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Əliyev N. A. Böyük Dərbənd ensiklopediyası (2018)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)