Yunus Ekim. Pazırık kurganları, buluntuları ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi (2006)

Yunus Ekim. Pazırık kurganları, buluntuları ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Title:Pazırık kurganları, buluntuları ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi=An archaeological analysis of pazyrk kurgans and their finds. Yüksek lisans tezi
Author:Yunus Ekim
Translator:
Editor:Tez danışmanı: İlhami Durmuş
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2006
Pages:X, 143
ISBN:
File:PDF, 21.4 MB
Download:Click here
Atlı bozkır kavimlerinin kültürel manada çıkış noktasını oluşturan Pazırık Bölgesi üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde elde edilen veriler bu tez çalışmasında değerlendirilmiştir. Pazırık Bölgesi ve yakın çevredeki aynı kültür halkları tarafından oluşturulan kurganlar ve bu kurganlardan ele geçen malzemeler, bu kültüre sahip kavimlerin sosyoekonomik, dinsel yaşantıları ve inanışları hakkında en iyi şekilde bilgi edinme imkanını sunmaktadırlar. Basit bir göçebe kavim olmadıkları anlaşılan Pazırık insanı, doğadan edindikleri tecrübeleri günlük kullandıkları eşyalar üzerine mükemmel derecede işleyerek günümüzde sanat eserleri olarak değerlendirmeye tabi tutulabilecek düzeyde bir üslup ortaya çıkarmıştır. İç güdüsel hayvan hareketlerini en doğal şekilde taşıyabildiği her şeye en canlı biçimde işleyen atlı bozkır kavimleri büyük bir savaş yetilerinin yanı sıra büyük birer sanatçı olarak da kendilerini bu alanda göstermişlerdir. Genellikle hayvan mücadele sahnelerini ele alan bozkır sanatçılarının yapıtlarının en iyi örneklerini yine günümüze dek gelebilen tek maddi varlıklarından kurganlardan öğrenmekteyiz. Ayrıca düşsel hayvanlara gerçekte bulunan hayvan özelliklerinin yüklendiği sahneler dinsel hayat ve inanışla ilgili ip uçları sunmaktadır.

The results of the scientific research on Pazirik region from where the tribe with horse arose by means of culture,are evaluated in this thesis,The burial chambers made by the people of the pazirik region and the regions close to it ,and the objects provided from them or found with the help of them enable researchers to have accurate results on socio-economical, ritual life and religion of the community used to live there. Pazirik people seen not to belong to a usual community,made daily tools flawlessly using their experiences, they had as a natural result of the struggle against natural world, which are now seen as an art craft. Pazirik community ,who could reflect intuition of animals on the tools they made, prove their ability in art beside being warrior. Commonly artists performed fights of animals on their fine example of excellence so they left us kurgans as a concrete proof. In addition to that the art crafts on which images of supernatural animals were carried out with the secular animals, indicates lots of necessary knowledge about the ritual life belief and religious life.

Related posts:

Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Hatice Tekin. 219 numaralı Urfa şer'iyye sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1311-1312 ...
Mert Daban. Ankara Vilâyeti'ne yapılan sürgünler (1895-1912). Yüksek lisans tezi (2021)
Rümeysa Ülkü. Ermenilerin dilinden Türk-Ermeni ilişkileri; Devlete sadakat gösteren Ermeniler (1878-...
Fikrettin Yavuz. Ermeni Katagikosu Mıgırdıç Kırımyan ve Ermeni meselesindeki rolü. Yüksek lisans tez...