Yunus Ekim. Pazırık kurganları, buluntuları ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi (2006)

Yunus Ekim. Pazırık kurganları, buluntuları ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Title:Pazırık kurganları, buluntuları ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi=An archaeological analysis of pazyrk kurgans and their finds. Yüksek lisans tezi
Author:Yunus Ekim
Translator:
Editor:Tez danışmanı: İlhami Durmuş
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2006
Pages:X, 143
ISBN:
File:PDF, 21.4 MB
Download:Click here
Atlı bozkır kavimlerinin kültürel manada çıkış noktasını oluşturan Pazırık Bölgesi üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde elde edilen veriler bu tez çalışmasında değerlendirilmiştir. Pazırık Bölgesi ve yakın çevredeki aynı kültür halkları tarafından oluşturulan kurganlar ve bu kurganlardan ele geçen malzemeler, bu kültüre sahip kavimlerin sosyoekonomik, dinsel yaşantıları ve inanışları hakkında en iyi şekilde bilgi edinme imkanını sunmaktadırlar. Basit bir göçebe kavim olmadıkları anlaşılan Pazırık insanı, doğadan edindikleri tecrübeleri günlük kullandıkları eşyalar üzerine mükemmel derecede işleyerek günümüzde sanat eserleri olarak değerlendirmeye tabi tutulabilecek düzeyde bir üslup ortaya çıkarmıştır. İç güdüsel hayvan hareketlerini en doğal şekilde taşıyabildiği her şeye en canlı biçimde işleyen atlı bozkır kavimleri büyük bir savaş yetilerinin yanı sıra büyük birer sanatçı olarak da kendilerini bu alanda göstermişlerdir. Genellikle hayvan mücadele sahnelerini ele alan bozkır sanatçılarının yapıtlarının en iyi örneklerini yine günümüze dek gelebilen tek maddi varlıklarından kurganlardan öğrenmekteyiz. Ayrıca düşsel hayvanlara gerçekte bulunan hayvan özelliklerinin yüklendiği sahneler dinsel hayat ve inanışla ilgili ip uçları sunmaktadır.

The results of the scientific research on Pazirik region from where the tribe with horse arose by means of culture,are evaluated in this thesis,The burial chambers made by the people of the pazirik region and the regions close to it ,and the objects provided from them or found with the help of them enable researchers to have accurate results on socio-economical, ritual life and religion of the community used to live there. Pazirik people seen not to belong to a usual community,made daily tools flawlessly using their experiences, they had as a natural result of the struggle against natural world, which are now seen as an art craft. Pazirik community ,who could reflect intuition of animals on the tools they made, prove their ability in art beside being warrior. Commonly artists performed fights of animals on their fine example of excellence so they left us kurgans as a concrete proof. In addition to that the art crafts on which images of supernatural animals were carried out with the secular animals, indicates lots of necessary knowledge about the ritual life belief and religious life.

Related posts:

Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Hatice Tekin. 219 numaralı Urfa şer'iyye sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1311-1312 ...
Mert Daban. Ankara Vilâyeti'ne yapılan sürgünler (1895-1912). Yüksek lisans tezi (2021)
Rümeysa Ülkü. Ermenilerin dilinden Türk-Ermeni ilişkileri; Devlete sadakat gösteren Ermeniler (1878-...
Fikrettin Yavuz. Ermeni Katagikosu Mıgırdıç Kırımyan ve Ermeni meselesindeki rolü. Yüksek lisans tez...
Turgut Cura. Jacques Thobie'ye göre Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde Fransız nüfuzu ve çıkarları (...
Hami Uzal. 1895-1921 yılları arası Osmanlı, Fransız arşivlerinde Fransa'nın Ermeni politikası. Yükse...
Cemal Ülke. Kürdistan eyaleti'nin idarî yapısı (1847-1867). Yüksek lisans tezi (2014)
Ahmet Uçmaz. Miran aşireti ve Mustafa Paşa. Yüksek lisans tezi (2019)
Recep Karacakaya. Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi (1992)
Kaan Gülşen. Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu ...
Metin Argunhan. Hamidiye alayları ile koruculuk ilişkisi. Yüksek lisans tezi (2009)
Alparslan Bağcı. Hamidiye Alayları ve koruculuk sistemi. Yüksek lisans tezi (2019)
Önder Eren Akgül. Yemen as an Ottoman frontier and attempt to build a native army: Asakir-i Hamidiye...
Oktay Bozan. Arşiv belgeleri ışığında Diyarbakır vilayetinde 1895 Ermeni olayları. Yüksek lisans tez...
Oğuz Gümüştekin. Urfa Hamidiye alayları. Yüksek lisans tezi (2019)
Cemalettin Kinç. Bitlis ve Bitlis Ermeni olayları (1870-1920). Yüksek lisans tezi (2012)
Refik Düzyol. Birinci Dünya Savaşı'nda Bitlis. Yüksek lisans tezi (1995)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Murat Kaya. 1170 nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri'nin değerlendirmesi. Yüksek lisans te...
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)