ZÜHEYR b. MUHAMMED

bk. BAHÂ ZÜHEYR
Eyyûbîler devrinin tanınmış Arap şairi ve divan kâtibi.