Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)

Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Title:Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar (X-XVII): Ýokary okuw jaýlary üçin okuw kitaby
Author:Akatow Baýram
Translator:
Editor:Muhammetguly Amansähedowyň redaksiýasy bilen
Language:Turkmen
Series:
Place:Türkmenabat
Publisher:Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
Year:2010
Pages:252
ISBN:
File:PDF, 2.27 MB
Download:Click here
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar (X-XVII): Ýokary okuw jaýlary üçin okuw kitaby. Muhammetguly Amansähedowyň redaksiýasy bilen. Türkmenabat: Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty, 2010, 252 s.

Okuw kitabynda türkmen edebiýatynyň taryhynyň Orta asyrlara degişli bölümi ylmy nukdaýnazardan öwrenilýär. Edebiýatyň ilkinji gezek serkerde-şahyrlaryň edebiýaty, klerikal-sufistik edebiýat, köşk edebiýaty, dünýewi edebiýat ýaly edebi akymlara bölünip öwrenilmegi alnan döwrüň edebi prosesiniň ösüşine has aýdyň düşünmäge ýardam edýär. Okuw kitaby şeýle tertipde berilýär: umumy giriş, bir edebi akym we oňa degişli şahyrlaryň ömri döredijiligi barada maglumat, her edebi akym öwrenilip bolnandan soň çykarylan netijeler we umumy netije.

Related posts:

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
Эрлих Г. В. Царь Борис, прозваньем Годунов (2006)
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Kollektiv. Turizmin marketinqi və menecmenti (2020)
Rəhimov S. H. Turizm-ekskursiya işinin təşkili (2004)
Bilalov B. Ə. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi (2006)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Paşayev N. Ə. Böyük Britaniyanın coğrafiyası (2009)
Paşayev N. Ə., Ağakişiyeva G. R. Almaniyanın coğrafiyası (2013)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Məmmədli P. H. Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi (2009)
Əfəndiyev V. Ə., Nağıyev S. Q. Əhali coğrafiyası (2006)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (2008)