Alev Çırpıcı. Pazırık kurganlarından çıkan yapıtların araştırılması, çağdaş bir görüşle günümüz sanatlarına uyarlanması. Sanatta yeterlik tezi (2015)

Alev Çırpıcı. Pazırık kurganlarından çıkan yapıtların araştırılması, çağdaş bir görüşle günümüz sanatlarına uyarlanması. Sanatta yeterlik tezi (2015)
Title:Pazırık kurganlarından çıkan yapıtların araştırılması, çağdaş bir görüşle günümüz sanatlarına uyarlanması=Research for work of art from pazyryk burials and adapting to present days’ art with a modern perspective. Sanatta yeterlik tezi
Author:Alev Çırpıcı
Translator:
Editor:Danışman: Esin Sarıoğlu
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2015
Pages:XVIII, 377
ISBN:
File:PDF, 32.9 MB
Download:Click here
“Pazırık Kurganlarından Çıkan Yapıtların Araştırılması, Çağdaş Bir Görüşle Günümüz Sanatlarına Uyarlanması” tezinin; Birinci bölümünde, “kurgan” ın ne olduğunu anlatmak için Orta Asya coğrafyası, Türkleri ve inanç sistemleri anlatıldı. Defin ritüelleri ile, kurgan yapımı, mimari özellikleri ve konu başlığı olan Pazırık kurganları detaylı bir şekilde araştırılıp, Hermitage Müzesi gezisi ile çıkan tüm eserler boyut ve materyal olarak bizzat incelenerek aktarıldı. İkinci bölümde, günümüz sanat akımlarından lif sanatı ve üç boyutlu tekstiller, tarihsel süreç olarak anlatıldı ve öncüleri eserleriyle birlikte tanıtıldı. Bu akımı destekleyen Türk sanatçıların eserleri de incelenip, sergi gezileriyle desteklenerek sunuldu. Son bölümde, orjinal eserlerin formlarından yola çıkılarak, mix media tekniğiyle birleştirilip, yorum katıldı. Alt yapı çalışmalarında elde edilen bireysel fikir ve tekniklerle sanatsal uygulamalar yapıldı ve detaylarıyla aktarıldı.

The thesis of Research for work of art from Pazyryk Burials and adapting it to present days’ art with a modern perspective; In the first section, in order to define ‘burial’, Central Asia geography, Turkish people of this geography and their belief systems were described. With the visit to Hermitage Museum personally and examining the historical pieces both by dimension and material, we had the chance of examining burial rituals, production of burials, their architectural features and our Title ‘Pazirik Burials’. In the second section, the art of fiber and 3 dimension textiles (like today’s art movement) were described by their historical process along with the pioneer pieces of art. Turkish artists pieces, who support this art movement, were also examined by visiting exhibitions. In the last section, we commented on the original pieces of art combining with the mix media technique. Artistic implementation was performed along with the personal ideas and tecniques gained from infrasturctural studies, and quoted with all the details.

Related posts:

Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Qasımlı M. P. Aşıq sənəti (1996)
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Cəmşidi M. M. İran İslam Respublikasının Zəncan ostanında infrastruktur sahələrinin inkişafının iqti...
Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Hacıyeva Q. Ə. Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri. Dissertasiya (2000)
Şəms A. C. Q. Qaradağ silsiləsi və ətraf ərazilərin geomorfologiyası. Dissertasiya (2013)
Əskər S. M. Ərdəbil ostanının ərazi planlaşdırılmasının iqtisadi-coğrafi məsələləri. Dissertasiya (2...
Azadi B. M. İran islam Respublikasında yoxsulluq problemi və onun həlli yolları (Ərdəbil əyalətinin ...
Ehtişam H. Ə. Təbriz aqlomerasiyasının inkişafının iqtisadi-coğrafi problemləri. Dissertasiya (2009)
Həssən Z. M. İran İslam Respublikasının şimal-qərb ostanlarında turizmin inkişafının əsas istiqamətl...
Əhmədzadə Kukiya N. M. İran İslam Respublikasının şimal-qərb bölgəsinin təbiət abidələri və onların ...
Bərzigər Y. M. İran İslam Respublikasının Şimal-Qərb bölgəsinin iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətləri. Dis...
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)