Beşir Mustafayev. Orta Çağ`da Berde tarihi. Yüksek lisans tezi (2002)

Title:Orta Çağ`da Berde tarihi=The History of Berde in the middle ages. Yüksek lisans tezi
Author:Beşir Mustafayev
Translator:
Editor:Danışman: Enver Konukçu
Language:Turkish
Series:
Place:Erzurum
Publisher:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2002
Pages:125
ISBN:
File:PDF, MB
Download:Click here
Bu çalışmada Sâsaniler döneminden, Safeviler dönemine kadar Azerbaycan’ın BERDE ve ARRAN yöresindeki tarihi olayları panaromik bir biçimde anlatılmaktadır. Bir zamanlar Kafkasya’nın en büyük yerleşim merkezi ve Arran’ın başkenti olan Berde, bugün Terter Nebri’nin Kür Nehri ile kavuştuğu yerden 20 km. mesafede yerleşen, başkent Bakü’ye 319 uzaklıkta olan, Yevlah, Laçin ve Nahçıvan karayolu kavşağında, Karabağ düzünün merkezinde yer alan yeşilliği ile muhteşem bir şehirdir. Ortaçağ’da jeostratejik ve jeopolitik bakımdan önemli bir yeri olan Berde, tarihin keşmekeşi! olaylarına tanıklık etmiştir. Bu nedenle ortaçağ tarihçileri Berde’yi tarif ederken “Arran’ın başkenti”, “Diyarın Bağdad’ı”, “Şehirlerin anası” olarak tanımlamışlardır. III. asırdan XVI. asra kadar Berde Sâsaniler, Hazarlar, Mehraniler, Araplar, Emeviler, Abbasiler, Revvadiler, Sâcoğullan, Ruslar, Şeddedfler, Selçuklular, Atabeyler, Moğollar, Şirvanşahlar, İlhanlılar, Timurlular, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safeviler’in yönetiminde olmuştur. Bu, zaman dilimleri içerisinde en çok Ruslar, Moğollar ve Araplar’ın yaptığı işkencelere mâruz kalmıştır. Çalışmamızda Berde’de meydana gelmiş bu ve bu gibi olayların nasıl vücut bulduğunun tarihi kaynaklara dayanarak araştırılması yapılmıştır

In this study. It is explained that BERDE and ARRAN region history in Sasanid period. Berde was the biggest city center and capital of Arran. Today, Berde is in the middle of Terter and Cur rivers. It is 319 km far from Baku. It is in the junction of Yevlah, Laçin and Nahçıvan. And it is in the center of Karabağ plain. It was the important city of middle ages and was the witness of lot of historical events. For this reason, middle ages historians had called ” The capital of Arran”, “Baghdad of country”, ” The mother of cities” for Berde. Berde was the control of Sasanids, Hazars, Mehrenis, Arabians, Emevid, Abbasid Revvadi. Sacoğullan, Rusians, Şeddadid, Seljuks, Atabeyler, Mongols, Şirvanşahlar, Ilhanid, Karakoyunlu. Akkoyunlu and Safewid from III. To XVI. centuries. In this period, Berde was massacred by Rusians, Mogols and Arabians. In this study, we profit from real for historical events in Berde sources.

Related posts:

Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)
Isaac Newton. The chronology of ancient kingdoms amended (1728)
Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)
Sibel Orhankazi. XVIII. yüzyılda Batum sancağı. Doktora tezi (2019)
Mustafa Bakan. İşgalden kurtarılan Batum'da Osmanlı yönetiminin kurulması (14 Nisan 1918-30 Ekim 191...
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Abdulhamit Avşar. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri (2007)
Şeref Han. Şerefname. [2. cilt]: Osmanlı-İran tarihi (1971)
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)