Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)

Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Title:Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası
Author:Yusif Cəfərli
Translator:
Editor:Redaktor: Tural Yusifoğlu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Adiloğlu” nəşriyyatı
Year:2016
Pages:176
ISBN:
File:PDF, MB
Download:Click here
Annotasiya: Kitabda Vəliağa muğanlıları və tərəkəmə tayfalarından bəhs olunur.

Related posts:

Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər. II kitab (2009)
Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər. I kitab (2004)
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Oğuz Memmedli. Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Karl Saqan. İblislərlə dolu dünya elmin şam işığında (2018)
Karl Saqan. Kosmos (2019)
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)