Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)

Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Title:Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası
Author:Yusif Cəfərli
Translator:
Editor:Redaktor: Tural Yusifoğlu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Adiloğlu” nəşriyyatı
Year:2016
Pages:176
ISBN:
File:PDF, MB
Download:Click here
Annotasiya: Kitabda Vəliağa muğanlıları və tərəkəmə tayfalarından bəhs olunur.

Related posts:

Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Azeri gezgin Zeynelabidin Şirvani seyahatnamelerinden seçmeler (2010)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Hacıyev V. Ə. Bolnis-Kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə (2019)
Nəsibli N. L. Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (2011)
Osmanlı-İran-Rus ilişkilerine ait iki kaynak: I. Petros di Sarkis Gilanentz'in kronolojisi, II. Nadi...
Əliyev B. F. Hindistan etnoqrafiyası. I cild (2017)
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)
Süleymanov M. F. Azərbaycan diyarı Lahıc (1994)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (2008)
Алиева И. Х. Политическое и социально-экономическое положение азербайджанцев Тифлисской губернии, 18...
Fredrik Barth. Nomads of south Persia (1961)
Mustafa R. Ə. Tiflis əmirliyi (2019)
Abbasova E. İ. Şirvan orta əsrlərdə, IX–XVII əsrlər (2019)
Çingizoğlu Ə., Baxşəliyev F. Qarabağın el və obaları (2007)
Çingizoğlu Ə. Qarşı yatan Qaradağ (1998)
Çingizoğlu Ə. Şuşa şəhəri: Təbrizli məhəlləsi (2012)
Hacıyev F. V. Tiflis quberniyasında azərbaycanlılara qarşı 1905–ci il kütləvi qırğınları (2013)
Həsənov F. P. Qaraqoyunlu, Göyçə, Borçalı və mən (2004)
Həsənov H. Ş. Borçalı həqiqətləri, 1989–1993 (2006)
Hacılar V. Ə. Borçalı Mehralı bəy tarixi həqiqətlərdə (2001)
Hacılar V. Ə. Azərbaycan folkloru ənənələri: Gürcüstandakı türkdilli folklor örnəkləri əsasında (199...