Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş’un “Zafername-i Sultan Murad Han” adlı eserinin transkripsiyonu. Yüksek lisans tezi (1998)

Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transkripsiyonu. Yüksek lisans tezi (1998)
Title:Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş’un “Zafername-i Sultan Murad Han” adlı eserinin transkripsiyonu. Yüksek lisans tezi
Author:Çetin Sungur
Translator:
Editor:Tez yöneticisi: Nezihi Turan
Language:Turkish, Ottoman Turkish
Series:
Place:Kırıkkale
Publisher:Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:1998
Pages:XIX, 67, [54]
ISBN:
File:PDF, 6.83 MB
Download:Click here
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş’un “Zafername-i Sultan Murad Han” adlı eserinin transkripsiyonu. Yüksek lisans tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, XIX+67 [+54] s.

Rahîmîzade İbrahim Harîmî Çavuş, “Zafername-i Sultan Murad Han” adlı eserini 1578 yılında İran üzerine sefere tayin edilen Lala Mustafa Paşa’nın emri üzerine hazırlamıştır. Lala Mustafa Paşa, İran üzerine sefere çıktığında Kütahya’ya uğramış ve burada kendisini karşılayan Rahîmîzade’yi “Zahir olıcak ahvâli” tahrir etmesi için beraberinde götürmüştür. Elli üç varaktan oluşan eser, Lala Mustafa Paşa’nm şark serdarlığına atanması ve ordunun 29 Nisan 1578 tarihinde Üsküdar’dan hareketiyle gelişen olayları (Çıldır Muharebesi, bu muharebenin kazanılmasından sonra Gürcü prenslerinin itaatini, Tiflis’in fethini, Özdemir oğlu Osman Paşa’nm Koyun Geçidi zaferi ve Şirvan’ın fethini, Kars kalesinin inşasını, Osman Paşa’nm Şirvan ve Dağıstan’da Safevîlerle mücadelesini) anlatır. Serdar Lala Mustafa Paşa’nm İstanbul’a dönüşü ile kitap son bulur.

Rahîmîzade Ibrahim Harîmî Çavuş prepared his work “Zafername-i Sultan Murad Han” by the order of Lala Mustafa Pasha who was appointed for a campaign against Persia in 1578 When Lala Mustafa Pasha was on the way for the campaign against Persia, he stopped in passing Kütahya and took Rahimizade with him in order to make him to write “things to become evident”. The book, which is composed of 53 pages, explains the appointment of Lala Mustafa Pasha as Eastern Commander, the army’s departure from Üsküdar in 29 April 1578 and the events that happened afterwards (the war of Çıldır, after this war the obedience of the Georgian princes, the conquest of Tiflis, Özdemiroğlu Osman Pasha’s Koyun Geçidi victory, and his conquest of Shirwan, the construction of the castle of Kars, and the struggle of Özdemiroğlu Osman Pasha with the Safawids in Shirwan and Daghestan). The book concludes with Lala Mustafa Pasha’s return to Istanbul.

Related posts:

ORUÇ REİS
Mustafa Dehqan, Vural Genç. Kurdish Emirs in the 16th-Century Ruus Registers (2019)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Мухаммад-Казим. Поход Надир-шаха в Индию: извлечение из Та’рих-и ‛аламара-йи надири (1961)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIX: Тифлисская губерния (1905)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXI: Бакинская губерния (1905)
Azeri gezgin Zeynelabidin Şirvani seyahatnamelerinden seçmeler (2010)
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Аралов С. И. Воспоминания советского дипломата, 1922-1923 (1960)
S. İ. Aralov. Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları, 1922-1923 (2010)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның жылнамалар жинағы (1991)
Сыздыкова Р. Г. Язык "Жами´ат-тауарих" Жалаири (1989)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Karaçelebizâde Abdülaziz. Süleymannâme (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-Ebrar Zeyli: tahlil ve metin 1732 (2003)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil v...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Turgay Koçak. Osmanlı-Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578-1590. Yüksek li...
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Hacıyev V. Ə. Bolnis-Kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə (2019)
Арунова М. Р., Ашрафян К. З. Государство Надир-шаха Афшара (1958)
André de Claustre. Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. Nouvelle édition (1743)