Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)

Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Title:Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler
Author:Cihan Gençtürk
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:
Publisher:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Year:2019
Pages:6
ISBN:
File:PDF, 0.63 MB
Download:Click here

Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler // Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi. Cilt: 5 Sayı: 2. Yayıncı: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi. — 2019, s. 165-170.

Keywords: Mīr Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī (1481-1555), Lubb al-tawārīkh

Özet

Lubb et-Tevârîh; Yahya b. Abdullatif Kazvînî tarafından Şâh İsmâil’in dördüncü oğlu Ebû el-Feth Behrâm Mirzâ için 948 (1541) senesinde kaleme alınmış genel bir tarih kitabıdır. Eser dört bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, Hz. Muhammed ve On İki İmam, İkinci bölümde Pişdadiler, Keyaniler, Eşkâniler (Mülükü’t-Tavaif) ve Sasaniler’e dair bilgiler anlatılmaktadır. Eserin üçüncü bölümü ise iki fasıla ayrılmış olup ilk fasılda Hulefa-yı Raşidin, Emeviler ve Abbâsiler’e dair bilgiler zikredilmektedir. İkinci fasıl ise alt kısımlara ayrılarak sırasıyla; Tâhirîler, Saffârîler, Sâmânîler, Gazneliler, Gûrîler (Gûrlular), Büveyhîler, Selçuklular, Hârezmşâhlar, Atabeylikler, Batı ve İran İsmailileri, Kirmân Karahıtayları, Cengiz Han döneminden Ebu Said Mirza Bahadır Han’a kadar Moğollar, Moğollar ve Timurlular arasındaki dönemde kurulan Beylikler, Timurlular, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Maveraünnehr ve Horasan Özbekleri hakkında ki bilgilerden, dördüncü bölümde ise kendi zamanına kadar ki Safevî tarihinden bahseder. Eserin bu son kısmı özellikle Safeviler’in ilk dönemleri için önemli bilgiler ihtiva etmektedir.

Abstract

Lubb et-Tevârîh; Yahya b. Abdullatif Kazvînî tarafından Şâh İsmâil’in dördüncü oğlu Ebû el-Feth Behrâm Mirzâ için 948 (1541) senesinde kaleme alınmış genel bir tarih kitabıdır. Eser dört bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, Hz. Muhammed ve On İki İmam, İkinci bölümde Pişdadiler, Keyaniler, Eşkâniler (Mülükü’t-Tavaif) ve Sasaniler’e dair bilgiler anlatılmaktadır. Eserin üçüncü bölümü ise iki fasıla ayrılmış olup ilk fasılda Hulefa-yı Raşidin, Emeviler ve Abbâsiler’e dair bilgiler zikredilmektedir. İkinci fasıl ise alt kısımlara ayrılarak sırasıyla; Tâhirîler, Saffârîler, Sâmânîler, Gazneliler, Gûrîler (Gûrlular), Büveyhîler, Selçuklular, Hârezmşâhlar, Atabeylikler, Batı ve İran İsmailileri, Kirmân Karahıtayları, Cengiz Han döneminden Ebu Said Mirza Bahadır Han’a kadar Moğollar, Moğollar ve Timurlular arasındaki dönemde kurulan Beylikler, Timurlular, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Maveraünnehr ve Horasan Özbekleri hakkında ki bilgilerden, dördüncü bölümde ise kendi zamanına kadar ki Safevî tarihinden bahseder. Eserin bu son kısmı özellikle Safeviler’in ilk dönemleri için önemli bilgiler ihtiva etmektedir.

Related posts:

Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)