Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)

Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Title:Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase)
Author:Djeyhoun bey Hadjibeyli
Translator:
Editor:
Language:French
Series:
Place:Paris
Publisher:Librairie orientaliste Paul Geuthner
Year:1933
Pages:113
ISBN:
File:PDF, 2.49 MB
Download:Click here

Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) par Djeyhoun bey Hadjibeyli. Extrait du Journal asiatique (Janvier-Mars 1933). Paris: Imprimerie nationale (dans Librairie orientaliste Paul Geuthner), MDCCCCXXXIII [1933], pp. 31-144.

ou

Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) // Journal asiatique: recueil trimestriel de mémoires, et de notices relatifs aux études orientales, publié par la Société asiatique. Treizième série. Tome CCXXII, 1 janvier 1933. Paris: Imprimerie nationale (dans Librairie orientaliste Paul Geuthner), MDCCCCXXXIII [1933], pp. 31-144.

Related posts:

Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi'ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bi...
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab (2000)
Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)
Hacıyeva Q. Ə. Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri. Dissertasiya (2000)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Oğuz Memmedli. Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek ...
Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini...
Geoffrey Lewis. The Turkish language reform: a catastrophic success (1999)
Geoffrey Lewis. Trajik başarı: Türk dil reformu (2007)
Süleymenov O. O. Sözün kodu: "1001 söz" universal etimologiya lüğətinə giriş (2016)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları (2003)
Qurbanova F. A. Azərbaycan şəxs adları: izahlı lüğət (2019)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Paşayev A. M. Xəmsədə işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti (2013)
Paşayev A. M. Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü (2014)
Xəlilli X. D. Türk mədəniyyəti tarixində "Oğuz xaqan" və "Kitabi Dədə-Qorqud" dastanları (2015)
Xəlilbəyli H. Ə. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətində filologiya məsələləri, 192...
Mustafayeva F. K. Azərbaycan bədii dilinin epitetlər lüğəti (1995)
Farsca-azərbaycanca lüğət: təxminən 35000 söz və söz birləşməsi (2007)
Məmmədov İ. O. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası (2009)
Abdullayev A. S. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən (1966)