Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021)

Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021)
Title:Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli=Murderess of the dynasty members in the Qaraqoyunlu and Aqqoyunlu states. Yüksek lisans tezi
Author:Eda Geyik
Translator:
Editor:Danışman: Namıg Musalı
Language:Turkish
Series:
Place:Kastamonu
Publisher:T.C. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2021
Pages:IX, 236
ISBN:
File:PDF, 2.11 MB
Download:Click here

Özet: Şehzade katli denilince akla ilk olarak Osmanlı Devleti gelmesine rağmen hanedan içi yaşanan bu katledilmeler esasında Türk-İslam tarihi süresince birçok devlet ve beylikte de görülmüştür. Doğu Anadolu, Azerbaycan ve İran topraklarında hüküm süren Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde de benzeri olayların yaşandığı bu çalışma ile tespit edilmiştir. Çoğunluğu erkek hanedan üyelerinden oluşmakla birlikte az da olsa kadın hanedan üyelerinin de öldürüldüğü görülmüştür. Genel olarak isyancı hanedan üyeleri tarafından öldürülen hükümdarlar ve isyana teşebbüs ettikleri için hükümdar tarafından katledilen hanedan üyeleri saptanmıştır. Ancak Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde, Osmanlılarla çağdaş olmasına karşın Osmanlı Devleti’nde görülen masum şehzadelerinin öldürüldüğü olaylar oldukça az bir sayıyı teşkil etmektedir. Daha çok isyan ettikleri gerekçesi sonucunda katledilen hanedan üyelerinin kimlik ve siyasal sosyal yaşamlarının tespitine kronolojik bir sıra gözetilerek yer verilmiş ve elde edilen veriler sonucunda Karakoyunlu ve Akkoyunluların ilk dönemlerinin İslamiyet öncesi Türklerde görülen hanedan içi katl olaylarına daha yakın bir süreç takip ettiği görülmüştür.

Abstract: Although the Ottoman Empire comes to mind first when it comes to the murder of the princes, these murder within the dynasty were actually seen in many states and principalities throughout the Turkish-Islamic history. It was determined by this study that similar events took place in the Qaraqoyunlu and Aqqoyunlu states, which ruled in Eastern Anatolia, Azerbaijan and Iran. Although most of them were male dynasty members, it was observed that a small numbers of female dynasty members were also killed. Generally, the Rulers who were killed by the rebel dynasty members and those dynasty members who were killed by the Rulers for attempting to rebel were identified. However, although in the Qaraqoyunlu and Aqqoyunlu states were contemporary with the Ottomans, the incidents in which the innocent princes seen in the Ottoman Empire were constitute a very small number. Determination of the identities and political social lives of the members of the dynasty who were murdered was in chronological order and as a result of the data obtained rather, when compared to the Ottoman Empire, It was seen that it followed a process close to the intra-dynastic killings seen in pre-İslam Turks.

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)