Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021)

Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021)
Title:Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli=Murderess of the dynasty members in the Qaraqoyunlu and Aqqoyunlu states. Yüksek lisans tezi
Author:Eda Geyik
Translator:
Editor:Danışman: Namıg Musalı
Language:Turkish
Series:
Place:Kastamonu
Publisher:T.C. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2021
Pages:IX, 236
ISBN:
File:PDF, 2.11 MB
Download:Click here

Özet: Şehzade katli denilince akla ilk olarak Osmanlı Devleti gelmesine rağmen hanedan içi yaşanan bu katledilmeler esasında Türk-İslam tarihi süresince birçok devlet ve beylikte de görülmüştür. Doğu Anadolu, Azerbaycan ve İran topraklarında hüküm süren Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde de benzeri olayların yaşandığı bu çalışma ile tespit edilmiştir. Çoğunluğu erkek hanedan üyelerinden oluşmakla birlikte az da olsa kadın hanedan üyelerinin de öldürüldüğü görülmüştür. Genel olarak isyancı hanedan üyeleri tarafından öldürülen hükümdarlar ve isyana teşebbüs ettikleri için hükümdar tarafından katledilen hanedan üyeleri saptanmıştır. Ancak Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde, Osmanlılarla çağdaş olmasına karşın Osmanlı Devleti’nde görülen masum şehzadelerinin öldürüldüğü olaylar oldukça az bir sayıyı teşkil etmektedir. Daha çok isyan ettikleri gerekçesi sonucunda katledilen hanedan üyelerinin kimlik ve siyasal sosyal yaşamlarının tespitine kronolojik bir sıra gözetilerek yer verilmiş ve elde edilen veriler sonucunda Karakoyunlu ve Akkoyunluların ilk dönemlerinin İslamiyet öncesi Türklerde görülen hanedan içi katl olaylarına daha yakın bir süreç takip ettiği görülmüştür.

Abstract: Although the Ottoman Empire comes to mind first when it comes to the murder of the princes, these murder within the dynasty were actually seen in many states and principalities throughout the Turkish-Islamic history. It was determined by this study that similar events took place in the Qaraqoyunlu and Aqqoyunlu states, which ruled in Eastern Anatolia, Azerbaijan and Iran. Although most of them were male dynasty members, it was observed that a small numbers of female dynasty members were also killed. Generally, the Rulers who were killed by the rebel dynasty members and those dynasty members who were killed by the Rulers for attempting to rebel were identified. However, although in the Qaraqoyunlu and Aqqoyunlu states were contemporary with the Ottomans, the incidents in which the innocent princes seen in the Ottoman Empire were constitute a very small number. Determination of the identities and political social lives of the members of the dynasty who were murdered was in chronological order and as a result of the data obtained rather, when compared to the Ottoman Empire, It was seen that it followed a process close to the intra-dynastic killings seen in pre-İslam Turks.

Related posts:

REVVÂDÎLER
Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)
Isaac Newton. The chronology of ancient kingdoms amended (1728)
Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)
Sibel Orhankazi. XVIII. yüzyılda Batum sancağı. Doktora tezi (2019)
Mustafa Bakan. İşgalden kurtarılan Batum'da Osmanlı yönetiminin kurulması (14 Nisan 1918-30 Ekim 191...
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Abdulhamit Avşar. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri (2007)
Şeref Han. Şerefname. [2. cilt]: Osmanlı-İran tarihi (1971)
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)