Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)

Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Title:Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ?
Author:Ekrem Memiş
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Çizgi Kitabevi yayınları: 113, Bilim-toplum-siyaset: 14
Place:Konya
Publisher:Çizgi Kitabevi yayınları
Year:2005
Pages:XII, 190
ISBN:9758867253, 9789758867257
File:PDF, 3.62 MB
Download:Click here
Tarihin ilk boğazlar savaşı olarak kabul edilen Troya Savaşları, aynı zamanda tarihte Doğu ve Batı dünyalarını karşı karşıya getiren ilk büyük mücadeledir. Diğer bir deyişle, Troya Savaşları, Eskiçağın Birinci Dünya Savaşıdır. Neydi bu savaşın gerçek nedeni? Troya prensi çıplak Paris, Sparta Kralı Menelaos´un karısı güzel Helene´yi kaçırdı diye mi kopmuştu kıyamet? Yoksa işin içinde başka şeyler mi vardı.

Batı dünyasını temsil eden Akalar, gerçekte kimlerdi? Bugünün Yunanlıları ve herhangi bir bağlantıları var mıydı? Hitit çivi yazılı metinlerinde zikredilen Ahyavalılar ile Homeros destanlarındaki Akalar aynı kavim miydi? Bütün bunlar bir yana, Troyalılar Türk müydü? Neden Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Troyalıları bizden saymışlardı? Gerçekten, bizler Troyalılar´ın torunları mıyız? İşte bütün bu soruların cevabını elinizdeki kitapta bulacaksınız.

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...