Eralp Erdoğan. Safevi Devleti’nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)

Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Title:Safevi Devleti’nin askeri teşkilatı=Military system of the Safavids. Doktora tezi
Author:Eralp Erdoğan
Translator:
Editor:Danışman: Eşref Buharalı
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2015
Pages:LX, 232
ISBN:
File:PDF, 4.16 MB
Download:Click here
Safevilerin kuruluş yıllarında askerî gücün esasını Kızılbaşlar oluşturmaktaydı. Sonraki yıllarda kızılbaşların asi hareketleri ve Çaldıran savaşı yenilgisi ordunun yenilenme ihtiyacını doğurmuştur. Asi kızılbaş emirlerinin gücünü kırma ve şaha sadık bir grup oluşturma niyeti öncelikle kurçi adlı askerî grubunun güçlendirilmesiyle başlamıştır. Bu grubun üyeleri kızılbaşlar arasından seçiliyordu ve şaha sadık kalmaları için onlara eğitim veriliyordu. Bunun yanı sıra ateşli silah kullanımını yaygınlaştırmak için batılı devletlerden yardım isteniyordu. Ordunun güçlendirilmesi için yapılan bu girişimler I. Şah Abbas döneminde başarıya ulaşmıştır. I. Şah Abbas asi kızılbaşları ordudan tamamen tasfiye etmiş ve kullar, tüfenkçiler, topçular adlı üç yeni birlik kurmuştur. İngiliz sefirler Anthony ve Robert Sherley kardeşlerin yardımı askerlere ateşli silah eğitimi verilmiştir. Ordu I. Şah Abbas ile birlikte toparlanma yaşasada halefleri döneminde yaşanan kıtlık, ekonomik sıkıntı, kötü yönetim ve barış antlaşmalarının verdiği rehavet ordunun bozulmasına yol açmıştır.

Safavid’s main forces were kizilbashes in the first period of the Safavid Dynasty. In the following years Safavid army needed to be reformed because of the defeat of the Safavids at Chaldiran and the rebel actions of the kizilbashes. The tendency to break the influence of the kizilbash emirs and to create a group who was loyal to the shah started with increasing the power of the kurchis. Member of the kurchis were chosen from kizilbashes and they were trained to stay loyal to the shah. On the other hand, Safavids sought professional help from western countries on how to use firearms. All these attempts succeded in the reign of the Shah Abbas I. As he was able to get rid of the rebel kizilbashes and created 3 new troops named gulams, tufenkcis and topcis. These soldiers were trained with the aid of English ambassadors Robert-Anthony Sherley brothers and soldiers learned how to use firearms. In spite of all of these reforms Safavid army began to crumble. Following Shah Abbas’ death because of famine, economic trouble, mismanagement an the lethargy caused by signing the peace treaty.

Related posts:

REVVÂDÎLER
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Seher Arslan. el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı eserinin çevirisi. Yüksek lisans tezi (2014)