Esra Akbaba. Ahıska’dan Anadolu’ya göçler (1828-1921). Yüksek lisans tezi (2018)

Esra Akbaba. Ahıska'dan Anadolu'ya göçler (1828-1921). Yüksek lisans tezi (2018)
Title:Ahıska’dan Anadolu’ya göçler (1828-1921)=Migration from Ahiska to Anatolia (1828-1921). Yüksek lisans tezi
Author:Esra Akbaba
Translator:
Editor:Danışman: Ayna Askeroğlu Arslan
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2018
Pages:XI, 123
ISBN:
File:PDF, 3.13 MB
Download:Click here
Ahıska bölgesi, birçok ülke için stratejik öneme sahip olmakla birlikte Türkiye için ayrı bir konumda bulunmaktadır. Bir sınır çizgisi ile kendisinden ayrı düşmüş olan insanlarının hazin hikâyesine sahip oluşu; siyasi, sosyal, ekonomik, jeopolitik ve kültürel etki alanlarından daha önde olması gereken bir konudur. Ahıska’da yaşayan Müslüman Türk halkının XIX. yüzyıldan itibaren değişen kaderi, Kafkasya’da yaşayan diğer halklar ile aynıdır. Benzer süreçleri yaşamış bu halkların bazıları hakkında geniş çaplı araştırmaların ortaya konması sevindiricidir. Ahıska Türklerinin yaşadıkları hakkında sözlü ve yazılı tarih çalışmaları ortaya konmuş ise de belgeler ışığında hazırlanan çalışmaların yetersiz oluşu, bu konuda çalışma yapmamız gerektiği düşüncesini oluşturmuştur. Ahıska Türklerinin tarihi, zorunlu göçe maruz kalışlarının sebepleri, Anadolu topraklarının içlerine kadar gelişlerindeki süreç ve daha sonrasında yerleştirildikleri topraklarda yaşadıkları arşiv belgeleri ışığında incelenmiştir.

The Ahıska area, with its strategic importance for many countries, has a distinct value beyond the strategic importance for Turkey. Having a treasure story of people who have been separated from themselves by a border line should be more important issue than its political, social, economic, geopolitical and cultural influence. The destiny of Muslim Turks living in Ahıska has changed since the XIX. century is the same with other peoples living in the Caucasus. It is rewarding that extensive research has been conducted on some of these peoples who have experienced similar processes. Although verbal and written history studies have been put forward about the lives of the Ahıska Turks, the inadequacy of the studies prepared in the light of the documents has created the idea that we should work in this subject. The history of the Ahıska Turks, the reasons of being forced for migration, the duration of their arriving into the Anatolian soil and after that ret lives in was examined in the light of archival documents.

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
REVVÂDÎLER
ORUÇ REİS
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Rahmi Apak. Yetmişlik bir subayın hatıraları (1988)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)