Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)

Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Title:Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (Būzchilū-yi pīshīn): bah inz̤imām-i kitāb-i Ḥarb al-Ḥasan, taʼlīf-i ravānshād Ḥasan Khān sartīp-i Qarāpāpāq, qadīmīʹtarīn as̲ar-i dastnivishtah-i tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (Būzchilū-yi pīshīn), va yādʹdāshtʹhā-yi shādravān Naqī Khān Būzchilū. Chāp-i 1
Author:Muʼ allif va girdʹāvarandah: Furūd Khusravī Chiyānah
Translator:
Editor:
Language:Persian (Farsi), (text of songs) Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Urūmīyah
Publisher:Intishārāt-i Adībān
Year:H. 1389 [2010 or 2011]
Pages:616, [7]
ISBN:9786005558210
File:PDF, 22.9 MB
Download:Click here
فرود خسروى چیانه .تاریخ ايل قراپاپاق (بوزچلوى پیشین): به انضمام کتاب حرب الحسن، تالیف روانشاد حسن خان سرتیپ قراپاپاق، قدیمى‌ترىن اثر دستنوشته تارىخ ايل قراپاپاق (بوزچلوى پیشین)، و یاد‌داشت‌هاى شادروان تقى خان بوزچلو. ارومیه :انتشارات ادیبان، ١٣٨٩، ٦١٦ ص.

Furud Xüsrəvi Çiyanə. Qarapapaq elinin tarixi (əski Bozçelu): əlavə olaraq Hərb əl-Həsən kitabı, rəhmətli Həsən xan Sərtip Qarapapağın təlifi, Qarapapaq el tarixinin en köhnə elyazması (əski Bozçelu) və rəhmətli Nağı xan Bozçelunun əl yazmaları. Urumiyə: Ədiban nəşriyatı, 1389, 616 s.

Related posts:

REVVÂDÎLER
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...