Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)

Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Title:Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (Būzchilū-yi pīshīn): bah inz̤imām-i kitāb-i Ḥarb al-Ḥasan, taʼlīf-i ravānshād Ḥasan Khān sartīp-i Qarāpāpāq, qadīmīʹtarīn as̲ar-i dastnivishtah-i tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (Būzchilū-yi pīshīn), va yādʹdāshtʹhā-yi shādravān Naqī Khān Būzchilū. Chāp-i 1
Author:Muʼ allif va girdʹāvarandah: Furūd Khusravī Chiyānah
Translator:
Editor:
Language:Persian (Farsi), (text of songs) Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Urūmīyah
Publisher:Intishārāt-i Adībān
Year:H. 1389 [2010 or 2011]
Pages:616, [7]
ISBN:9786005558210
File:PDF, 22.9 MB
Download:Click here

فرود خسروى چیانه .تاریخ ايل قراپاپاق (بوزچلوى پیشین): به انضمام کتاب حرب الحسن، تالیف روانشاد حسن خان سرتیپ قراپاپاق، قدیمى‌ترىن اثر دستنوشته تارىخ ايل قراپاپاق (بوزچلوى پیشین)، و یاد‌داشت‌هاى شادروان تقى خان بوزچلو. ارومیه :انتشارات ادیبان، ١٣٨٩، ٦١٦ ص.

Furud Xüsrəvi Çiyanə. Qarapapaq elinin tarixi (əski Bozçelu): əlavə olaraq Hərb əl-Həsən kitabı, rəhmətli Həsən xan Sərtip Qarapapağın təlifi, Qarapapaq el tarixinin ən köhnə əlyazması (əski Bozçelu) və rəhmətli Nağı xan Bozçelunun əl yazmaları. Urumiyə: Ədiban nəşriyatı, 1389, 616 s.

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Roger Savory. Iran under the Safavids (1980)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...