Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine dair eleştirileri ve bunların tarihi önemi (2001)

Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine dair eleştirileri ve bunların tarihi önemi (2001)
Title:Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine dair eleştirileri ve bunların tarihi önemi
Author:Hacı Mustafa Eravcı
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Afyon
Publisher:Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year:2001
Pages:10
ISBN:
File:PDF. 0.1 MB
Download:Click here

Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine dair eleştirileri ve bunların tarihi önemi // Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 [18]. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001, s. 31-40.

Özet: Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtîni Lala Mustafa Paşa liderliğindeki Trans-Kafkas seferne dair çok önemli bilgilere sahip olmasına rağmen, hala Osmanlı-Safevi çatışması(1578-79) üzerine çalışma yapan yakın dönem araştırmacılar tarafından bilinmeyen bir kaynak olarak kalmıştır. Halbuki Mustafa Âlî Serdar Mustafa Paşa liderliğindeki doğu seferinde münşilik görevini üstlenmiş ve seferin olaylarını hem Nusret-nâmenin birinci bölümünde hemde Nushatü’s-Selâtînin dördüncü bölümünde yazmıştı. Şimdiki bu çalışma ‘Âlî’nin tarihsel düşüncesinin detay çalışması için hem temeli hem de Kafkasyadaki Osmanlı- Safevi çatışmasının nedenlerinin anlaşılmasını sağlar. Ayrıca diğer çağdaş kaynakların aksine ‘Âlî Nushat’da Serdarın yanlış yönetimini ve seferin bazı aşamalarını eleştirdi. Onun bu yorumları kesinlikle Lala Mustafa Paşa’nın portresi ve seferin tasviri üzerinde yeni ışıklar saçmaktadır.

Abstract: Altough it has a particular importance concerning the detailed informatian on the history of the Trans-Caucasia campaign under Lala Mustafa Paşa, the Nushatu’s-Selâtîn of Gelibolulu Mustafa ‘Âlî has been still remained as unknown source by recent researchers studied on the conflict of Safevi-Ottomon (1578-79) in the Caucasia. Whereas the author held the post of secretary in the eastern campaign under Lala Mustafa Paşa, the events of Which are written in the first section of the Nusret-nâme aswell as in the forth section of Nushatü’s-Selâtîn This present study provides the basis for a detailed study of ‘Âlî’s historical thinking and also understanding the reason of the Ottomon-Safevi conflict on the Caucasia. Moreover in Nushat the Serdar’s mismanagement and some aspects of the campaign were criticized by ‘Âlî himself in contrast the other contemporary source. These comments by ‘Âlî certainly throw a new light on description of the campaign and Lala Mustfa Paşa’s portrait.

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)