Hasan Dündar. Rahimizade İbrahim (Harimi) Çavuş`un Gence Fetihnamesi adlı eserinin transkripsiyonu ve kritizasyonu. Yüksek lisans tezi (2006)

Title:Rahimizade İbrahim (Harimi) Çavuş`un Gence Fetihnamesi adlı eserinin transkripsiyonu ve kritizasyonu=The transcript and critique of sergeant Rahimizade İbrahim`s (Harimi) Gence Conquest-declaration. Yüksek lisans tezi
Author:Hasan Dündar
Translator:
Editor:Danışman: Mustafa Eravcı
Language:Turkish, Ottoman Turkish
Series:
Place:Afyon
Publisher:Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2006
Pages:98, 123
ISBN:
File:PDF, MB
Download:Click here
Çalışmamda Rahûmûzâde brahim Çavuş’a ait III.Murat dönemi, Osmanlı- Safevûilişkilerinin ve özellikle Gence’nin fethinin anlatıldığı, Gence Fetihnâmesi adlı eseritranskripe ederek günümüz tarihçilerinin istifadesine sunmayı amaç edindim. Araştırmalarımsonucu eserin iki nüshasına ulaşabildim. Bu nüshalardan Topkapı Sarayı Ktp. 1296 numaradakayıtlı olan minyatürlü orijinal nüsha’yı transkripe ederek, stanbul Üniversitesi Ktp. Tyz.2372 numarada kayıtlı olan ikinci nüsha ile karşılaştırdım ve farklılıkları dipnot olarakverdim.Müellif bu eserinde Ferhat Paşa’nın Gence’yi fethini ve bu sefer sırasında olan olaylarıanlatmaktadır. Gence Fetihnâmesi, sekiz bâb ve bir hatimeden oluşmakta olup eserde yer olankonu başlıkları ve bölümler şu şekildedir;Serdar Ferhat Paşa’nın Doğu Seferi H-991/M-1583 , Ordunun Gürcistan’a Girmesi, Lori veTomanis Kalelerinin nşası H-992/M-1584 , Vezir Ferhat Paşa’nın kinci Defa Serdar OlmasıH-994/M-1586 , Gori Seferi ve Kazak Hanın ta`ati H-995/M-1587, Gori ve AhıskaKalelerinin nşası H-996/M-1588, Gence Seferi H-996/M-1588 , Muhammed Kulu Han’ınYenilgisi H-997/M-1589, Şehzâde Haydar’ın Erzurum’a Gelmesi H-998/M-1589, Ebu’s-suud Efendi’nin Savaşa Cevaz Veren Fetvâsı.Rahûmûzâde brahim Çavuş’un bu eseri H-991-996/ M-1583-1588 yılları arasındakiran Seferlerini ve 1590 stanbul Antlaşması’na kadar olan sınır bölgesindeki askeri vediplomatik gelişmeleri içermektedir.

In my study, I aimed Sergant Rahûmûzâde brahim?s Gence Conquest-Declaration?stranscript , which mentioned Murat III era, Otoman-Safevû contacts and particularly GenceConquest , to present current historian benefits. After my researches, I obtained two copies ofthe work. I transcribed the original miniature one registered at Topkapı Palace Library 1296and then I compared with the other one registered at stanbul University 2372, finally I signedthe differences as footnotes.The author tells Ferhat Pasha?s Gence Conquest and the events during the campaign.Gence Conquest -Declaration consists of eight baps and an epilogue, these are the subjecttitles and chapters: Commander Ferhat Pasha?s East Campaign, The army?s capturingGeorgia, Building of Lori and Tomanis castles, Vizier Ferhat Pasha?s anew of beingCommander, Gori Campaign and Kazak Han?s submission, Building of Gori and AhıskaCastles, Gence Campaign, Muhammed Kulu Han?s defeat, Prince Haydar?s arriving inErzurum, Lord Ebu?s-suud?s affirmative fatwa for the war.Sergeant Rahûmûzâde brahim?s work consists of Iran campaigns between 991-996 /1583-1588, military and diplomatic developments in border area until stanbul Pact 1590.

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
REVVÂDÎLER
ORUÇ REİS
Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Stefanos Yerasimos. Sultan sofraları (2002)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)
Isaac Newton. The chronology of ancient kingdoms amended (1728)
Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)
Sibel Orhankazi. XVIII. yüzyılda Batum sancağı. Doktora tezi (2019)
Mustafa Bakan. İşgalden kurtarılan Batum'da Osmanlı yönetiminin kurulması (14 Nisan 1918-30 Ekim 191...
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Abdulhamit Avşar. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri (2007)