Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)

Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)
Title:Исправленная хронология древних царств=The chronology of ancient kingdoms amended
Author:Исаак Ньютон
Translator:Бюро переводов ООО “Переведем.ру”
Editor:
Language:Russian, English
Series:
Place:Москва
Publisher:Издательство «Римис»
Year:2007
Pages:644
ISBN:5965000340
File:PDF, 55.1 MB
Download:Click here

Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств. Перевод с английского: бюро переводов ООО “Переведем.ру”. Москва: Издательство «Римис», 2007, 644 с.

Описание:

Сегодня далеко не все знают, что Исаак Ньютон, великий английский ученый XVIII века, много лет своей жизни отдал изучению исторической хронологии. Ошибочность общепринятой хронологической версии Скалигера-Петавиуса стала ясна Ньютону после длительного и кропотливого изучения. Он систематизировал её, дал её сжатое и чёткое изложение (в том, что касается древней истории). Опираясь на естественнонаучные идеи, Ньютон подверг скалигеровскую версию истории сильному преобразованию в сторону СОКРАЩЕНИЯ и приближения к нашему времени. Книга Ньютона вызвала бурное обсуждение в печати, но потом была замолчана и, по сути, выведена из научного обращения. Ньютон опередил свое время. Научно-историческая ценность и значимость для мировой культуры этого труда Ньютона становится понятной только в свете открытий и исследований авторов Новой Хронологии Фоменко А. Т. и Носовского Г. В.

На русском языке книга выходит впервые. Русский перевод сопровождается оригинальным английским текстом. Книга предназначена всем, кто интересуется исторической хронологией и естественнонаучными методами её изучения.

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...