İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)

İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Title:Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri)=Székelys (Ethnic origin, history and cultures). Yüksek lisans tezi
Author:İsmail Hakkı Işık
Translator:
Editor:Danışman: Sefer Solmaz
Language:Turkish
Series:
Place:Konya
Publisher:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2019
Pages:XIII, 150, [15]
ISBN:
File:PDF, 5.62 MB
Download:Click here
Macar krallığına ait Erdel topraklarında asırlardır varlık gösteren Sekeller bu toprakların günümüze ulaşabilmiş en eski sakinleridir. Kendilerini Avrupa Hunlarının torunları olarak gören Sekellerin Avarlar çağında Erdele yerleşen Onogur olmaları kuvvetle muhtemeldir. Günümüz Sekel kültürü Macar kültürü ile iç içe olup gerek tarihi gerekse folklorik unsurlar açısından Türklerle oldukça benzer motifleri de taşımaktadır. Bu benzerliği Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemi olmak üzere iki etken olarak değerlendirmek sağlıklı tarihi tespitler yapılması açısından yerinde olacaktır. Zira, Sekel kültüründeki Türk motifleri Erdel ve Macaristan’ın Osmanlı Devletine tabi olduğu dönem kadar Hristiyanlık öncesi döneme kadar dayanmaktadır. Günümüze değil tamamen karanlıkta kalmış Sekel tarihine bir nebze olsun ışık tutmayı amaçlayan bu çalışma Sekellerin Tarih, Etnik köken, Kültür ve Medeniyetlerine dair birçok yeni bilgiyi ortaya koymaktadır.

The Székelys indicating the presence of the Hungarian kingdom for centuries in the land of Transylvania. There are the oldest inhabitants of this land have survived. The Székelys Europe is Onogur themselves Avars settled in Transylvania in the era of the Székelys are seen as likely to be descendants of the Huns. Székely culture in terms of contemporary Hungarian culture is intertwined with the history of both folkloric elements should also bears quite similar motifs with Turks. This similarity in the pre-Ottoman and Ottoman periods, it would be appropriate to evaluate in terms of history as determined by two factors. Turkish motifs in Transylvania and Hungary, Because Székelys culture is based on the period up until the pre-Christian period, subject to the Ottoman Empire. Today’s date is not completely sequelae of these studies aim to shed light on the history of Sequels get a little bit stuck in the dark, ethnicity, culture and lots of new information about the civilization reveals.

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Seher Arslan. el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı eserinin çevirisi. Yüksek lisans tezi (2014)
Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek ...