İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)

İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Title:Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri)=Székelys (Ethnic origin, history and cultures). Yüksek lisans tezi
Author:İsmail Hakkı Işık
Translator:
Editor:Danışman: Sefer Solmaz
Language:Turkish
Series:
Place:Konya
Publisher:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2019
Pages:XIII, 150, [15]
ISBN:
File:PDF, 5.62 MB
Download:Click here
Macar krallığına ait Erdel topraklarında asırlardır varlık gösteren Sekeller bu toprakların günümüze ulaşabilmiş en eski sakinleridir. Kendilerini Avrupa Hunlarının torunları olarak gören Sekellerin Avarlar çağında Erdele yerleşen Onogur olmaları kuvvetle muhtemeldir. Günümüz Sekel kültürü Macar kültürü ile iç içe olup gerek tarihi gerekse folklorik unsurlar açısından Türklerle oldukça benzer motifleri de taşımaktadır. Bu benzerliği Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemi olmak üzere iki etken olarak değerlendirmek sağlıklı tarihi tespitler yapılması açısından yerinde olacaktır. Zira, Sekel kültüründeki Türk motifleri Erdel ve Macaristan’ın Osmanlı Devletine tabi olduğu dönem kadar Hristiyanlık öncesi döneme kadar dayanmaktadır. Günümüze değil tamamen karanlıkta kalmış Sekel tarihine bir nebze olsun ışık tutmayı amaçlayan bu çalışma Sekellerin Tarih, Etnik köken, Kültür ve Medeniyetlerine dair birçok yeni bilgiyi ortaya koymaktadır.

The Székelys indicating the presence of the Hungarian kingdom for centuries in the land of Transylvania. There are the oldest inhabitants of this land have survived. The Székelys Europe is Onogur themselves Avars settled in Transylvania in the era of the Székelys are seen as likely to be descendants of the Huns. Székely culture in terms of contemporary Hungarian culture is intertwined with the history of both folkloric elements should also bears quite similar motifs with Turks. This similarity in the pre-Ottoman and Ottoman periods, it would be appropriate to evaluate in terms of history as determined by two factors. Turkish motifs in Transylvania and Hungary, Because Székelys culture is based on the period up until the pre-Christian period, subject to the Ottoman Empire. Today’s date is not completely sequelae of these studies aim to shed light on the history of Sequels get a little bit stuck in the dark, ethnicity, culture and lots of new information about the civilization reveals.

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...