Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)

Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Title:Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri
Author:Kâzım Mirşan
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Bodrum
Publisher:MMB yayınları
Year:1998
Pages:101
ISBN:
File:PDF, 15.2 MB
Download:Click here

İçindekiler:

Önsöz … 7

I. Tarih

 1. Etruriamn yeri ve halkının ismi … 9
 2. Etrurianın madenleri … 9
 3. Etrüsklerin orijini … 10
 4. Etrüsklerin kültürü … 13
 5. Arkeolojik verilere göre, Etrüsklerin Orta Avrupaya gelişi … 17
 6. Etrüskİerin dini … 25
 7. Etrüsk san’atı … 37
 8. Etrüsk medeniyeti … 38

II. Yazı

 1. Etrüsk yazısı … 52
 2. Etriısk yazısınm deşifre edilmesi … 55
 3. Tarihlendirme … 68

III. Dil

 1. Belgeler … 70
 2. Etrüskçeden Türkçeye sözlük … 84
 3. Etrüskçede almaşlıklar [zamirler, prönömina] … 88
 4. Fiillerin isim ve infînitiv halleri … 92
 5. Sıfat-fiil [participium] … 94
 6. Hal-fiil [gerundium] … 95
 7. Çokluk eki “ËR” … 95
 8. Latince sözlerde Prototûrkçe izleri (Almanca !) … 96

Umuğlar (referensler) … 98

İndex … 100

Related posts:

Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Seher Arslan. el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı eserinin çevirisi. Yüksek lisans tezi (2014)
Ochirpurev Duger. Tevârih-i Güzide–Nusret Nâme'nin Türk-Moğol tarihi açısından değerlendirilmesi. Do...
Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans ...