Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)

Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Title:Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri
Author:A. Lukyanova
Translator:
Editor:Nəşrə hazırlayan və lüğətin müəllifi: Tahirə Həsənzadə; Redaktor: Möhsün Nağısoylu; АМЕА Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlan” NPM
Year:2002
Pages:32
ISBN:
File:PDF, 2.31 MB
Download:Click here

Annotasiya: Bakı dövlət Universitetinin müdiri vəzifəsində işləmiş А.Lukyanovanın kitabı ilk dəfə 1923-cü ildə Maarif Komissarlığı tərəfindən nəşr edilmişdir. Kitab böyük Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər Şairin poeziyasına həsr edilmiş ilk elmi-tədqiqat əsəridir.

Related posts:

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
Эрлих Г. В. Царь Борис, прозваньем Годунов (2006)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
SÂBİR, Mirza Alekber
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. Şerh-i Dîvân-ı Alî (1839)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Lope de Veqa. Seçilmiş əsərləri (2007)