Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta asyrlar (2010)

Title:Gadym Türkmen Edebiýaty II (orta asyrlar): Ýokary Okuw Mekdepleri Üçin Okuw Kitaby
Author:Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G.
Translator:
Editor:
Language:Turkmen
Series:
Place:Aşgabat
Publisher:Türkmen Döwlet Neşirýat Gullugy
Year:2010
Pages:293
ISBN:
File:PDF, 1.82 MB
Download:Click here
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II (orta asyrlar): Ýokary Okuw Mekdepleri Üçin Okuw Kitaby. Aşgabat: Türkmen Döwlet Neşirýat Gullugy, 2010, 293 s.

Türkmen halkynyň geçmişde ata-babalarymyz-dan ýadygärlik galan baý edebi mirasy bar. Bu baý edebi miras diňe bir türkmen dilinde däl, eýsem arap we pars dillerinde-de dörän ajaýyp edebi ýadygärlikleri hem öz içine alýar. Şu kitapda türkmen edebiýatynyň iň ösen döwri bolan XІ-XVІІ asyrlarda ýaşap geçen şahyrýazyjylaryň kyssa we şygyr bilen ýazan eserleri hakynda durlup geçildi. Belli bir ylmy işleriň edilendigine garamazdan, XІ-XVІІ asyrlar türkmen edebiýatynyň iň az öwrenilen döwri hasaplanýar.

Related posts:

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
Эрлих Г. В. Царь Борис, прозваньем Годунов (2006)
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Kollektiv. Turizmin marketinqi və menecmenti (2020)
Rəhimov S. H. Turizm-ekskursiya işinin təşkili (2004)
Bilalov B. Ə. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi (2006)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Paşayev N. Ə. Böyük Britaniyanın coğrafiyası (2009)
Paşayev N. Ə., Ağakişiyeva G. R. Almaniyanın coğrafiyası (2013)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Məmmədli P. H. Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi (2009)
Əfəndiyev V. Ə., Nağıyev S. Q. Əhali coğrafiyası (2006)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (2008)