NEKĀİZ

Daha çok Cerîr, Ferezdak ve Ahtal arasında gerçekleşmiş olan övünme ve yergi temalı atışma şiirleri.
bk. CERÎR b. ATIYYE
Emevîler devrinde eski üslûbu devam ettiren üç büyük hiciv şairinden biri.

bk. HİCİV
Bir kişi, kurum veya toplumu alaylı tarzda eleştirme ve eleştiri metinlerinin oluşturduğu edebî tür.

bk. ŞİİR