Nəsibli N. L. Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (2011)

Nəsibli N. L. Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (2011)
Title:Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti
Author:Nəsib Loğman oğlu Nəsibli
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Bakı Universiteti
Year:2011
Pages:6
ISBN:
File:PDF, 0.4 MB
Download:Click here
Nəsibli N. L. Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti // Bakı Universitetinin xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası №1, 2011, s. 158-163

Related posts:

Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Hacıyev V. Ə. Bolnis-Kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə (2019)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (2008)
Əfəndiyev V. Ə., Nağıyev S. Q. Əhali coğrafiyası (2006)
Rzayev Y. K. Bura Oğuzdur: Oğuz rayonu haqqında məlumat-informasiya kitabı (2004)
Алиева И. Х. Политическое и социально-экономическое положение азербайджанцев Тифлисской губернии, 18...
Əliyeva F. Ə. Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi, 1920-1930-cu illər (2016)
Mustafa R. Ə. Tiflis əmirliyi (2019)
Букшпан А. С. Азербайджанские курды (1932)
Daniel Müller. The Kurds of Soviet Azerbaijan, 1920–91 (2000)
Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti inzibati bölünüşü (1933)
Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bir türk milliyyətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri (2010)
Nesib Nesibli. Güney ile Kuzey Azerbaycan Sorunları (2017)
Hacıyev F. V. Tiflis quberniyasında azərbaycanlılara qarşı 1905–ci il kütləvi qırğınları (2013)
Həsənov F. P. Qaraqoyunlu, Göyçə, Borçalı və mən (2004)
Həsənov H. Ş. Borçalı həqiqətləri, 1989–1993 (2006)
Hacılar V. Ə. Borçalı Mehralı bəy tarixi həqiqətlərdə (2001)
Hacılar V. Ə. Azərbaycan folkloru ənənələri: Gürcüstandakı türkdilli folklor örnəkləri əsasında (199...
Hacılar V. Ə. Gürcüstanda türk xalq ədəbiyyatı ənənələri (2005)
Sadıqov M. O. Gürcüstan Respublikasında azərbaycanlıların sosial–iqtisadi və ictimai–siyasi vəziyyət...
Muradov V. A. Qazax–Borçalı bölgəsinin xalçaları (2014)
Relaciones de Don Iuan de Persia (1604)
Россия и Европа глазами Орудж–бека Баята — Дон Жуана Персидского (2007)
Don Juan of Persia: A Shi`ah Catholic, 1560–1604 (1926)
Muradov Ş. M. Azərbaycan Respublikası əhalisinin dinamikası və quruluşu (2008)