Nəsibli N. L. Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (2011)

Nəsibli N. L. Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (2011)
Title:Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti
Author:Nəsib Loğman oğlu Nəsibli
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Bakı Universiteti
Year:2011
Pages:6
ISBN:
File:PDF, 0.4 MB
Download:Click here
Nəsibli N. L. Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti // Bakı Universitetinin xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası №1, 2011, s. 158-163

Related posts:

Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Qasımlı M. P. Aşıq sənəti (1996)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Celal İnce. Uluslararası göç bağlamında Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin mekânsal yoğunlaşması (201...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Oğuz Memmedli. Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Hacıyev V. Ə. Bolnis-Kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə (2019)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (2008)
Əfəndiyev V. Ə., Nağıyev S. Q. Əhali coğrafiyası (2006)
Rzayev Y. K. Bura Oğuzdur: Oğuz rayonu haqqında məlumat-informasiya kitabı (2004)
Алиева И. Х. Политическое и социально-экономическое положение азербайджанцев Тифлисской губернии, 18...
Əliyeva F. Ə. Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi, 1920-1930-cu illər (2016)
Mustafa R. Ə. Tiflis əmirliyi (2019)
Букшпан А. С. Азербайджанские курды (1932)
Daniel Müller. The Kurds of Soviet Azerbaijan, 1920–91 (2000)
Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti inzibati bölünüşü (1933)