Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde’nin Tarih-i Ravzatü’l-Ebrar’ı, metin-tahlili. Yüksek lisans tezi (2011)

Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans tezi (2011)
Title:Abdülaziz Karaçelebi-zâde’nin Tarih-i Ravzatü’l-Ebrar’ı, metin-tahlili. Yüksek lisans tezi
Author:Nurdan Çimen
Translator:
Editor:Danışman: Sıddık Ünalan
Language:Turkish, Ottoman Turkish
Series:
Place:Elazığ
Publisher:Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2011
Pages:VII, 600
ISBN:
File:PDF, 7.69 MB
Download:Click here
Çalısmamızda Karaçelebi-zâde Abdülaziz Efendi’nin Tarih-i Ravzatü’l-Ebrar adlı eserini inceleyerek, farklı nüshalarının tahkikini yaptık. Ravzatü’l-Ebrar’ın yurt içi ve yurt dışındaki nüshalarını tespit edip bunları degerlendirerek müellif hattına yakın bir metin tesisine çalıştık. Çalısmamda Tarih-i Ravzatü’l-Ebrar adlı eserin transkripsiyonunu ve degerlendirmesini yaparak günümüz tarihçilerinin istifadesine sunmayı amaç edindim.Abdülaziz Karaçelebizâde’nin Tarih-i Ravzatü’l-Ebrar’ı, Metin-Tahlili adlı çalışmamız, giriş ve iki bölümden meydana gelmektedir. Çalışmamızda öncelikle bir önsöz daha sonra içindekiler kısmı yer almakta ve devamında çalışma süresince kullanılmış kısaltmaların açıklandığı sayfa bulunmaktadır. Daha sonra giriş ve bölümler yer almakta, en sonda ise metne, sonuç yazısı, ve kaynaklar yer verilmiştir.

In our study, we have studied the work of Karaçelebi-zade Abdülaziz Efendi name Tarih-i Ravzatü’l-Ebrar. We tried to determine the domestic and foreign copies of Ravzatü’l-Ebrar and establish a text, which is near to the authors writing. My aim is in this study that I did the historical analysis and the transcription of Zafer-nâme which is usefull to modern historians. This thesis titled `Abdülaziz Karaçelebizâde’nin Ravzatü’l-Ebrar’ı, Metin-Tahlil consists of an introduction and two chapters. Primarly a preface and index are presented in our thesis. After that the page which introduces the abbreviations used during the study is located. Following introduction and chapters are based. At the end of the thesis tekst, a conclusion and bibliography and are presented.

A.g.e. s. 18: Ravzatü’l-Ebrâri’l-Mübîn bi-Vekayi’i Selefeti’l-Mâziyye ve’l-Ahbâr: Hz. Ademden 1058 (1648) yılına kadar geçen olayları içine alan genel bir tarihtir. Eser dört fasıl ve iki tekmile olarak tertip edilmiştir. İslâmdan önceki peygamberlerin kıssa ve menkıbeleri, Hz. Muhammed ve savaşları, dört halife devri, İslâm hükümdarları, Osmanlı tarihinde IV. Mehmedin culûsu ile son bulmaktadır.

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)