Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde’nin Tarih-i Ravzatü’l-Ebrar’ı, metin-tahlili. Yüksek lisans tezi (2011)

Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans tezi (2011)
Title:Abdülaziz Karaçelebi-zâde’nin Tarih-i Ravzatü’l-Ebrar’ı, metin-tahlili. Yüksek lisans tezi
Author:Nurdan Çimen
Translator:
Editor:Danışman: Sıddık Ünalan
Language:Turkish, Ottoman Turkish
Series:
Place:Elazığ
Publisher:Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2011
Pages:VII, 600
ISBN:
File:PDF, 7.69 MB
Download:Click here
Çalısmamızda Karaçelebi-zâde Abdülaziz Efendi’nin Tarih-i Ravzatü’l-Ebrar adlı eserini inceleyerek, farklı nüshalarının tahkikini yaptık. Ravzatü’l-Ebrar’ın yurt içi ve yurt dışındaki nüshalarını tespit edip bunları degerlendirerek müellif hattına yakın bir metin tesisine çalıştık. Çalısmamda Tarih-i Ravzatü’l-Ebrar adlı eserin transkripsiyonunu ve degerlendirmesini yaparak günümüz tarihçilerinin istifadesine sunmayı amaç edindim.Abdülaziz Karaçelebizâde’nin Tarih-i Ravzatü’l-Ebrar’ı, Metin-Tahlili adlı çalışmamız, giriş ve iki bölümden meydana gelmektedir. Çalışmamızda öncelikle bir önsöz daha sonra içindekiler kısmı yer almakta ve devamında çalışma süresince kullanılmış kısaltmaların açıklandığı sayfa bulunmaktadır. Daha sonra giriş ve bölümler yer almakta, en sonda ise metne, sonuç yazısı, ve kaynaklar yer verilmiştir.

In our study, we have studied the work of Karaçelebi-zade Abdülaziz Efendi name Tarih-i Ravzatü’l-Ebrar. We tried to determine the domestic and foreign copies of Ravzatü’l-Ebrar and establish a text, which is near to the authors writing. My aim is in this study that I did the historical analysis and the transcription of Zafer-nâme which is usefull to modern historians. This thesis titled `Abdülaziz Karaçelebizâde’nin Ravzatü’l-Ebrar’ı, Metin-Tahlil consists of an introduction and two chapters. Primarly a preface and index are presented in our thesis. After that the page which introduces the abbreviations used during the study is located. Following introduction and chapters are based. At the end of the thesis tekst, a conclusion and bibliography and are presented.

A.g.e. s. 18: Ravzatü’l-Ebrâri’l-Mübîn bi-Vekayi’i Selefeti’l-Mâziyye ve’l-Ahbâr: Hz. Ademden 1058 (1648) yılına kadar geçen olayları içine alan genel bir tarihtir. Eser dört fasıl ve iki tekmile olarak tertip edilmiştir. İslâmdan önceki peygamberlerin kıssa ve menkıbeleri, Hz. Muhammed ve savaşları, dört halife devri, İslâm hükümdarları, Osmanlı tarihinde IV. Mehmedin culûsu ile son bulmaktadır.

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
REVVÂDÎLER
ORUÇ REİS
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Stefanos Yerasimos. Sultan sofraları (2002)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)
Isaac Newton. The chronology of ancient kingdoms amended (1728)
Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)
Sibel Orhankazi. XVIII. yüzyılda Batum sancağı. Doktora tezi (2019)
Mustafa Bakan. İşgalden kurtarılan Batum'da Osmanlı yönetiminin kurulması (14 Nisan 1918-30 Ekim 191...
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Abdulhamit Avşar. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri (2007)
Şeref Han. Şerefname. [2. cilt]: Osmanlı-İran tarihi (1971)