Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)

Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Title:Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad)=Zafernâme (the history of concuet of Revan and Bagdad). Yüksek lisans tezi
Author:Ömer Kucak
Translator:
Editor:Danışman: Mustafa Ervacı
Language:Turkish
Series:
Place:Afyonkarahisar
Publisher:Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2007
Pages:LXXVII, 74, 79
ISBN:
File:PDF, 0.8 MB
Download:Click here
Çalışmamızda Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi’nin ‘Zafer-nâme’ (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bagdad) adlı eserini inceleyerek, farklı nüshalarının tahkikini yaptık. Müellif, eserinde IV. Murad’ın 1635 Revan ve 1638 Bagdad’a yaptıgı seferleri, bu seferler sırasında meydana gelen olayları ve savaslar sonucunda imzalanan Kasr-ı Sirin antlasmasını anlatmıstır. Eser bu durumuyla dönemin Osmanlı-İran siyasi ilişkilerine ışık tutmaktadır.

In our study, we have studied the work of Kara Çelebi-zade Abdülaziz Efendi name a ‘Zafernâme’ (The History Of Concuet Of Revan and Bagdad). The writer in his work tells the campaigns of Murat the IV. to Revan and Bagdad, the events happoned during these campaigns and Kasr-ı Sirin peace treatment that was signed after the wan with these characteristics the book englightens the Ottoman-Iran political relations.

Not: PDF’te ‘Zafer-nâme’nin tıpkı basım olarak verildiği 79 sayfalık kısım eksiktir.

Related posts:

Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk