Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)

Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Title:Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (I-II hissə)
Author:Məmməd Səid Hacı Fəqir oğlu Ordubadi
Translator:
Editor:Azərbaycan Respuhlikası Mədəniyyət ve Turizm Nazirliyi
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Təhsil” NPM
Year:2012
Pages:376
ISBN:
File:PDF, 114 MB
Download:Click here

Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (I-II hissə). Bakı: “Təhsil” NPM, 2012, 376 s.

Annotasiya: Əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda cərəyan edən hadisələr, ölkə daxilindəki iqtisadi və siyasi ziddiyyətlər, birinci rus inqilabının İrandakı milli azadlıq hərəkatına təsiri, Zaqafqaziya bolşeviklərinin beynəlmiləlçilik köməyi, xalqlar dostluğu, el qəhrəmanı Səttar xanın başçılıq etdiyi ümumxalq mübarizəsi, imperialist casuslarına və yerli hakimiyyət orqanlarına qarşı vətənpərvər qüvvələrin çıxışları romanın əsas məzmununu təşkil edir.

Related posts:

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
Эрлих Г. В. Царь Борис, прозваньем Годунов (2006)
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. Şerh-i Dîvân-ı Alî (1839)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Lope de Veqa. Seçilmiş əsərləri (2007)
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Çağımızın Siyavuşu (2014)