OSMAN FAZLI ATPAZARÎ

bk. ATPAZARÎ OSMAN FAZLI
Âlim, mutasavvıf; İsmâil Hakkı Bursevî’nin şeyhi.