Seher Arslan. el-Gırnâtî’nin el-Mu’rib adlı eserinin çevirisi. Yüksek lisans tezi (2014)

Seher Arslan. el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı eserinin çevirisi. Yüksek lisans tezi (2014)
Title:el-Gırnâtî’nin el-Mu’rib adlı eserinin çevirisi=Translation of al-Gırnatı’s al-Mu’rib. Yüksek lisans tezi
Author:Seher Arslan
Translator:
Editor:Danışman: Murat Ağarı
Language:Turkish
Series:
Place:Gaziantep
Publisher:Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2014
Pages:VI, 91
ISBN:
File:PDF, 1.01 MB
Download:Click here
Ortaçağ tarihi coğrafya kaynaklarından el-Mu’rib’in çevirisi olan çalışmamızda öncelikle yapmış olduğumuz çevirinin öneminin ardından, I. Bölümde eserin müellifi olan el- Gırnâtî’nin hayatı ve eserlerine yer verdik. II. Bölümde eseri baştan sona kısaca gözden geçirme niteliğindeki eserin değerlendirilmesinde bulunduk ve eserde diğer bilim dallarını ilgilendiren kısımları gruplandırdık. III. bölümde ise eserin çevirisini yaptık.

In the thesis, the translation of el-Mu’rib, one of the geographical sources of the history of Middle Ages, firstly, we refered to importance of translation then, in the first part, mention the life and the works of el-Gırnati who is an author of el-Mu’rib. In the second part , we briefed review to el-Mu’rib entirely, and classify the parts related to different diciplines. Then, in the third part we translated it.

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)