Abdulhamit Kırmızı. Rulers of the provincial empire: Ottoman governers and administration of provinces, 1895-1908. Dissertation (2005)

Abdulhamit Kırmızı. Rulers of the provincial empire: Ottoman governers and administration of provinces, 1895-1908. Dissertation (2005)
Title:Rulers of the provincial empire: Ottoman governers and administration of provinces, 1895-1908=Taşra imparatorluğunu yönetenler: Osmanlı valileri ve vilayetlerin idaresi, 1895-1908. Dissertation
Author:Abdulhamit Kırmızı
Translator:
Editor:Danışman: Zafer Toprak
Language:English
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2005
Pages:XI, 259
ISBN:
File:PDF, 13.2 MB
Download:Click here

Abdulhamit Kırmızı. Rulers of the provincial empire: Ottoman governers and administration of provinces, 1895-1908. Dissertation. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, XI+259 s.

Bu çalışma 1895-1908 yıllarında Osmanlı vilayet idaresinin işleyişini tasvir etmektedir. Taşra idaresinin mekanizmalarını ve merkez ile vilayetler arasındaki güç ilişkilerini inceleyerek üst düzey Osmanlı idarecilerinin zihniyet dünyasını ve dönemin kendisini anlamak mümkündür. Taşradan bakarak devletin nasıl işlediğini incelemek, giderek merkezileşen ve bürokratikleşen bir devlette merkezle vilayetler arasındaki bağımlılık ilişkisini tanımlamaya yardımcı olacaktır. Valilere ve vilayet idaresine odaklanmakla bütün bir idare sistemi olarak otoriter Hamidiye idaresi ve son dönemin bürokrasi kültürü daha iyi anlaşılacaktır. Kimliklerini, işlevlerini ve eylemlerini analiz ederek valilerin devletin karar alma sistemi içindeki yerini ve bu sistemi nasıl etkilediklerini araştırdım. Valilerin rutin işlerde ve olağanüstü olaylarda, başka görevliler ve kurumlarla, yerel halk ve güç odaklarıyla ilişkilerini nasıl yönettiklerini inceledim. Tezin birinci bölümünde Tanzimat’tan itibaren vilayet idaresinin gelişimi anlatılmıştır, ikinci bölüm valilerin görevlendirilmesiyle ilgili prosedürü, onların sosyal kökenlerini, eğitim durumlarım ve kariyer çizgilerini içermektedir. Üçüncü bölüm valinin saray, sadaret ve nezaretlerle ilişkilerini, dördüncü bölüm ise taşradaki faaliyetlerini konu edinmektedir. Beşinci bölümde valilerin vilayetlerde karşılaştıkları sorunlar ortaya konmuştur.

This study is a portrayal of the operation of provincial government in the last thirteen years of the first Ottoman constitutional period, from 1895 to 1908. The aim of this study is to contribute to the understanding of the mentality of the high officialdom of the late Ottoman Empire, to display the soul of the Ottoman fin de siecle, as well as the mechanisms of the provincial government apparatus, and the power struggle between the center and the provinces. This is a study of the functioning of the state from a provincial perspective that, while giving no privilege to the perspective of the imperial capital, tries to locate the interdependence of province and center in the question of state centralization. To focus on the provincial government will help understand the nature of Hamidian autocracy as a system of government and late Ottoman bureaucratic culture. I discuss how governors interacted within and influenced the decision making system of the Ottoman empire. I do this by analyzing who the governors were, how they functioned, and why they acted as they did and presenting them in light of ordinary events, coping with a wide range of problems, dealing with institutions, groups, and individuals at both the imperial and local level. The relationship between social and educational background and official career patterns is investigated to measure the success of the bureaucratic reforms.

Related posts:

Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...