Cemalettin Kinç. Bitlis ve Bitlis Ermeni olayları (1870-1920). Yüksek lisans tezi (2012)

Cemalettin Kinç. Bitlis ve Bitlis Ermeni olayları (1870-1920). Yüksek lisans tezi (2012)
Title:Bitlis ve Bitlis Ermeni olayları (1870-1920). Yüksek lisans tezi
Author:Cemalettin Kinç
Translator:
Editor:Danışman: Salih Mercan
Language:Turkish
Series:
Place:Van
Publisher:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2012
Pages:IV, 211
ISBN:
File:PDF, 68.4 MB
Download:Click here

Cemalettin Kinç. Bitlis ve Bitlis Ermeni olayları (1870-1920). Yüksek lisans tezi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, IV+211 s.

Yakın tarihimizde Türk milletini ve dünya siyasetini en çok meşgul eden konulardan biri olan Ermeni meselesi, Osmanlı Devleti toprakları üzerinde yaşayan Ermeniler’in, sosyal, kültürel, ekonomik, idari ve siyasi statülerinden kaynaklanan bir sorun olmayıp, “Şark Meselesi” adıyla anılan milletler arası bir emperyalist stratejinin, güçler dengesi politikasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır.Şark Meselesi, Avrupa Devletlerinin, Osmanlı Devleti’ni iktisadi ve siyasi nüfuz ve hükmü altına almak ve sebepler oluşturarak parçalamak ve Osmanlı idaresinde yaşayan çeşitli milletlerin bağımsızlıklarını temin etmek istemelerinden doğan tarihi meselelerin tamamıdır. I. Dünya Savaşı başladıktan sonra Rusya, İngiltere ve Fransa henüz savaş sona ermeden Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşmak için aralarında çeşitli antlaşmalar yapmışlardır. Osmanlı topraklarının paylaşılması aşamasında Ermeniler’e de pay verilmesi gündeme gelmiş ve Ermeniler de bu amaç için adı geçen devletlerin emri altına girmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında Rus, İngiliz, Fransız ve Amerikan güdümlü ve Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeniler Bitlis ve civarında yaşayan Müslümanları bir katliama maruz bırakmışlar. Şehirde kadın, çocuk, yaşlı v.b. demeden herkesi öldürmüşlerdir.Durumu engellemek için bölgeye gelen Türk ordusunun yaklaşmasıyla katliamlar hat safhaya ulaşmış, ordunun önünden kaçan Ermeniler önlerinde çıkan her yeri yakıp yıkmışlardır.Bitlis ve civarında yaşayan Ermeniler’e savaş öncesi herhangi bir kötü muamelede bulunulmamış, sadece savaş sırasında diğer bölgelerde olduğu gibi bu şehirde yaşayan EiTneniler de zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır.Ermeniler’in iddia ettikleri gibi bir katliama maruz kalmadıkları dönemi yaşayan insanların yeminli ifadelerinden de anlaşılmaktadır. İddiaların aksine Müslüman ahalinin bir Ermeni katliamına maruz kaldığını söylemek mümkündür.

Recent history and world politics of the Turkish nation, which is one of the Armenian issue, which is too busy, the Armenians living on the territory of the Ottoman Empire, social, cultural, economic, administrative and political status is not a problem, “Eastern Question” of nations known as the inter- imperialist strategy, has emerged as the balance of powers by the policy.The Eastern Question, the European States, get to the bottom of the Ottoman Empire and the reasons for the provision of economic and political influence and creating a break and a desire to ensure the independence of various nationalities living in the Ottoman administration issues arising from the totality of history.!. After World War II, Russia, Britain and France, yet before the end of the war between the various treaties of the Ottoman Empire made to share the land. Armenians in Ottoman territory, sharing the stage to give the share name for this purpose have been raised, and Armenians also came under the command of the states.! During World War II, Russian, British, French and American-driven, and Armenians living in Ottoman lands left behind a massacre of Muslims living in and around Bitlis. The city of women, children, elderly etc. everyone, including killed.Massacres of the Turkish army arrived in the region closer to the line to prevent the situation has reached the stage, in front of the Armenians who escaped from the army demolished the burned every place.Armenians living in and around Bitlis any ill-treatment filed before the war, just as in other regions during the war, the Armenians living in this city were subjected to forced migration.Without be subjected to a massacre of Armenians as claimed by people living in the period are evident in the sworn statements. Contrary to the claims, it is possible to say that the Muslim population was subjected to an Armenian massacre.

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)