Cevdet Ergül. II. Abdülhamid’in doğu politikası ve Hamidiye Alayları (1997)

Cevdet Ergül. II. Abdülhamid'in doğu politikası ve Hamidiye Alayları (1997)
Title:II. Abdülhamid’in doğu politikası ve Hamidiye Alayları
Author:Cevdet Ergül
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İzmir
Publisher:Çağlayan yayınları
Year:1997
Pages:118
ISBN:975716626X, 9789757166269
File:PDF, 2.01 MB
Download:Click here

Cevdet Ergül. II. Abdülhamid’in doğu politikası ve Hamidiye Alayları. İzmir: Çağlayan yayınları, 1997, 118 s. ISBN 975716626X, ISBN 9789757166269

20. yüzyıla girerken asırlarca, Avrupa milletlerine hükmetmiş koca Osmanlı İmparatorluğu iç bunalımların eşiğindeydi. Düvel-i Muazzama olarak bilinen Rusya-İngiltere-Fransa üçlüsü, 19. yüzyıl boyunca imparatorluk üzerinde baskılarını sürekli olarak artırdılar. Amaç OsmanlI’nın egemenlik alanını daraltmak, devletin bünyesinde bulunan azınlıklara geniş haklar sağlamak ve Müslüman olmasına rağmen bazı toplumları sunî ırk teorileri ile ayaklandırmak suretiyle, devletin hızlı bir bölünme ve çöküşe gitmesine zemin hazırlamaktı. Buna dayalı olarak Osmanlı devleti bir dizi reformlar yaptı. Devlet; tarihinde ilk defa II. Abdülhamid’le meşrutî yönetimlerle tanıştı. Berlin Konferansı’nda muhtar bir Ermeni devleti plânının yanı sıra, Kürtler için de ıslahât öngörülüyordu. Ermenilerle Kürtleri aynı anda zikretmek Batılıların işini kolaylaştıracaktı. Fakat Sünnî Kürt toplumunu süratle kendi yanına almayı başaran II. Abdülhamid, Ermenilere karşı Kürt toplumunu örgütlemeyi hedefliyordu. Kısa zamanda bu işi de başardı.

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Kürt toplumunun sosyal-kültürel yapılarını içermektedir. İkinci bölüm, “Doğu Probleminin Çıkışı ve Çözümleri” başlığı altındadır. Üçüncü bölüm ise Hamidiye Alaylarının kuruluştan, lağvedilmelerine kadarki süreyi içeren bir inceleme ile son bulmaktadır. Ayrıca bu çalışma ‘‘Doğu ve Kürt problemine II, Abdülhamid’in ürettiği çözüm nedir?” sorusuna cevap vermektedir.

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)