Dominique Eudes. Kapetanios: Yunan İç Savaşı, 1943-1949 (1985)

Dominique Eudes. Kapetanios: Yunan İç Savaşı, 1943-1949 (1985)
Title:Kapetanios: Yunan İç Savaşı (1943-1949)
Author:Dominique Eudes
Translator:Yavuz Alogan
Editor:
Language:Turkish
Series:Belge yayınları: 32
Place:İstanbul
Publisher:Belge yayınları
Year:1985
Pages:462
ISBN:
File:PDF, 14.8 MB
Download:Click here

Dominique Eudes. Kapetanios: Yunan İç Savaşı (1943-1949). Çeviren: Yavuz Alogan; Belge yayınları: 32. İstanbul: Belge yayınları, 1985, 462 s.

Yunanistan’da İtalyan ve Alman işgaline karşı başlayan direniş daha sonra içsavaşa dönüştü. Bu dönemde ülkenin nüfusu 7 milyondu ve çağımızın en kanlı çatışmalarından biri olan bu savaşta 600 binden fazla insan öldü. II. Dünya Savaşı sonrası dönemde büyük devletler arası denge yeniden oluşurken ödenen hayli yüksek bir faturaydı bu.

“Yunan direnişinin bütün gerçeklerini çok iyi sergileyen, son derece değerli bir çalışma…”
NEW STATESMAN

“Yunanistan’ı denetimi altına almak için İngiliz erkinin giriştiği sinsi ve acımasız
deneyimin çarpıcı anlatımı..”
OBSERVER

“Son derece iyi yazılmış, capcanlı bir döküm… Yunanistan üzerine ciddi bir çalışma yapmak isteyenler bu kitabı elinden bırakamaz.”
BOOKS AND BOOKMEN

“Trajik ve unutulmaz”
TIMES LIT. SUPPLEMENT

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...