Güzin Çaykıran. Erzurum, Van, Bitlis vilayetlerinde Ermeni-Kürt ilişkileri (1908-1920). Doktora tezi (2020)

Güzin Çaykıran. Erzurum, Van, Bitlis vilayetlerinde Ermeni-Kürt ilişkileri (1908-1920). Doktora tezi (2020)
Title:Erzurum, Van, Bitlis vilayetlerinde Ermeni-Kürt ilişkileri (1908-1920)=Armenian-Kurd relations in Erzurum, Van, Bitlis vilayets (1908-1920). Doktora tezi
Author:Güzin Çaykıran
Translator:
Editor:Danışman: Nejla Günay
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2020
Pages:XVII, 275
ISBN:
File:PDF, 5.73 MB
Download:Click here

Güzin Çaykıran. Erzurum, Van, Bitlis vilayetlerinde Ermeni-Kürt ilişkileri (1908-1920). Doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020, XVII+275 s.

Erzurum, Van, Bitlis Vilayetlerinde Ermeni-Kürt İlişkileri (1908-1920) başlıklı çalışmanın amacı, II. Meşrutiyet döneminden başlamak üzere Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında meydana gelen tarihi olaylar içerisinde Ermeni-Kürt ilişkilerinin boyutunu ortaya koymaktır. Bu kapsamda XIX. yüzyıldan başlamak üzere mevcut ilişkilere kısaca değinilmiş ve XX. yüzyılda II. Meşrutiyet döneminden başlayarak 1920’ye kadar ilişkiler; Erzurum, Van ve Bitlis bölgesi örneklemiyle mercek altına alınmıştır. Çalışma süresi boyunca başta ATASE Arşivi ve Osmanlı Arşivi’nden temin edilen belgelerle Ermenice kaynaklardan yararlanılmıştır. Ayrıca mevcut literatür taramasıyla çalışma konusuna katkı sağlayan birçok çalışmaya (kitap, makale, tez, anı, bildiri vs.) da yer verilmiştir. Çalışmada nitel ve nicel yöntem başta olmak üzere karşılaştırmalı yöntemle tarihi olayların çeşitli kaynaklardaki yansımaları analiz edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda iki unsurun dini ve etnik yapısı, yaşam tarzı, demografik özelliğiyle sosyal ve ekonomik yapısından kaynaklı olarak dünya görüşü [etos’u], tarihi olaylar karşısındaki tutumları anlaşılmaya çalışılmıştır.

The aim of the study titled Armenian-Kurd Relations in Erzurum, Van, Bitlis Vilayets (1908-1920) is to put forward the concept of Kurdish-Armenian relations within a historical framework of the incidents taking place as of the Second Constitutional Period, including the First World War period and aftermath. Within this framework, existing relations are briefly touched upon and the relations extending from the declaration of the Second Constitutional Monarchy to 1920s are studied by sampling the relations in the Erzurum, Van, and Bitlis regions. Throughout the study the documents found at the ATASE Archive, Ottoman Archive, and the Armenian sources are exploited. Moreover, relevant studies (i.e., books, articles, theses, biographies, and declarations) adding to the value of this research have also been given due place in this study. A special attention is primarily given to quantitative and qualitative approach in the comparative analysis of the historical incidents as reflected in various sources. Meanwhile, the religious beliefs, ethnic structures, life styles, and demographic peculiarities are encompassed so as to better understand the worldviews [ethos] of the two elements in the face of historical events.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)
Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)