Hami Uzal. 1895-1921 yılları arası Osmanlı, Fransız arşivlerinde Fransa’nın Ermeni politikası. Yüksek lisans tezi (2017)

Hami Uzal. 1895-1921 yılları arası Osmanlı, Fransız arşivlerinde Fransa' nın Ermeni politikası. Yüksek lisans tezi (2017)
Title:1895-1921 yılları arası Osmanlı, Fransız arşivlerinde Fransa’nın Ermeni politikası=Armenian policy of France in Ottoman, French archives between the years 1895 and 1921. Yüksek lisans tezi
Author:Hami Uzal
Translator:
Editor:Danışman: Mehmet Saray
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2017
Pages:VI, 97
ISBN:
File:PDF, 1.29 MB
Download:Click here

Hami Uzal. 1895-1921 yılları arası Osmanlı, Fransız arşivlerinde Fransa’nın Ermeni politikası. Yüksek lisans tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, VI+97 s.

Fransa ve diğer batılı devletler zayıflamış Osmanlı İmparatorluğu üzerinde kendi ekonomik ve siyasi üstünlüklerini kurmak ve gayrimüslim azınlıkların haklarını koruma maksadıyla, önce Balkan sorununu nihayetinde Ermeni meselesini ortaya çıkarmışlardı. Sömürgecilik konusunda İngiltere ile büyük rekabet içinde olan Fransa, Akdeniz’de İngiltere’nin Mısır’ı işgal etmesinin ardından, 1830’da Cezayir’e girmişti. Afrika kıtasında aralarında pek sorun çıkmayan paylaşımın sonrasında; verimli toprakların, petrol ve maden kaynaklarının bulunduğu Ortadoğu bölgesinin paylaşılması meselesi ortaya çıkmıştı. Her iki devlet aralarında yaptıkları ittifaklar neticesinde, İngilizler Arapların, Fransızlar Ermenilerin milliyetçilik duygularını kaşıyarak, yaşadıkları topraklarda söz sahibi olmak istemişlerdi. 19.yüzyılın son çeyreğinde imzalanan Ayastefanos ve Berlin Antlaşması neticesinde, Ermeni milliyetçiliğin yoğunlaşmasıyla, Ermenilerin Osmanlı devletindeki konumunu, Fransa’nın Ermeni politikasını, Ermeni ileri gelenlerinin Fransa kamuoyunu etkileme yöntemlerini, Ermeni komitelerinin başta Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde örgütlenmelerini, yazılı dökümanları, üye ve gelir toplama faaliyetlerini, Kilikya bölgesinde Fransa’nın Ermeni işbirliğiyle, o bölgeyi Osmanlı’dan koparmak için çıkarılan isyan ve savaşı, sonuçlarıyla inceledim. Objektif bir şekilde tezimi hazırlamak için Fransız diplomatik yayınlarından, Başbakanlık Devlet Arşivleri ve basılı kaynaklarından faydalanmaya çalıştım.

France and other western countries created Balkan and then Armenian problems with the purpose of institutionalising their economic and political supremacy over the weakened Ottoman Empire and protecting the rights of non-Muslim minorities. In its harsh competition with England on colonialism, France entered Algeria in 1830 after England invaded Egypt in the Mediterranean. After this sharing which did not create much problem between the two countries in African continent, the problem emerged as regards sharing of the Middle East region where fertile soil, oil and mineral resources were abundant. Due to the alliances they established, the British wanted to have the upper hand by provoking the nationalist feelings in the territories where Arabs lived whereas the French did the same thing in territories with Armenian population. I tried to examine the Armenian nationalism which gained impetus after the treaties of San Stefano and Berlin which were signed in the last quarter of 19th century as well as the position of Armenians in the Ottoman empire, Armenian policy of France, the methods that Armenian leaders used in affecting the French public opinion, organization of Armenian committees in France and other European countries, written documents, member-gaining and revenue-raising activities, the revolt and war that erupted in Cilicia with cooperation of France and Armenians so as to separate that region from Ottoman Empire, along with their consequences. The resources that I used in order to prepare my thesis in an objective manner were French diplomatic resources, Prime Ministry State Archives and written documents which constituted the most important resources for me in writing this thesis.

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)