Kaan Gülşen. Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu örneği. Yüksek lisans tezi (2019)

Kaan Gülşen. Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu örneği. Yüksek lisans tezi (2019)
Title:Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu örneği=Paramilitarism and Localization of Forces: Hamidian Regiments and Temporary Village Rangers. Yüksek lisans tezi
Author:Kaan Gülşen
Translator:
Editor:Danışman: Türkmen Töreli
Language:Turkish
Series:
Place:İzmir
Publisher:Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2019
Pages:XI, 123, [5 ek]
ISBN:
File:PDF, 1.65 MB
Download:Click here

Kaan Gülşen. Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu örneği. Yüksek lisans tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, XI+123 s.

Tarih boyunca merkezi otoritelerin emrindeki düzenli ordular yerel kuvvetler karşısında zorlanmış ve tarihin hangi döneminde, dünyanın hangi coğrafyasında harekât yapılırsa yapılsın yerel unsurlardan destek almadan başarıya ulaşamamışlardır. Emperyal ya da merkezi güçler çoğu zaman hegemonyalarını sürdürebilmek için yerel güç odaklarıyla işbirliğine gitmek zorunda kalmışlardır. Bunun yanında, merkezi otoriteler, güçlerini tayin eden asıl unsur olan ordularını, oluşturdukları yerel birliklerle takviye etmişler ve komuta kontrol imkânlarını ve kaynaklarını da yerel güç odaklarıyla paylaşmışlardır. Ancak, yerel kuvvetlerin harekâtlara dâhil olması, harekât coğrafyasında siyasi, idari ve askeri olmak üzere birçok etki doğurmuştur. Küreselleşme ve yerelleşme dinamikleri özellikle son otuz beş yıldan itibaren demokratikleşme ve liberalizasyon kavramlarıyla birlikte düşünsel hayatımıza girmiştir. Soğuk Savaş’ın ertesinde, teknolojik devrimle birlikte hız kazanan bu kavramların askeri süreç ve sonuçları hakkında ise yapılmış kapsamlı bir çalışma yoktur. Bu çalışmanın amacı yerel güçlerin, merkezi otoritenin yetersiz kaldığı durumlarda merkezi ordunun yerine veya merkezi ordunun yanında muharebeye girmesinin sonuçlarını irdelemek; konuyla ilgili edinilmiş tecrübelerin, neden-sonuç ilişkilerinin tarihsel açıklamasını yapabilmektir.

Throughout the history, conventional armies under the command of central authorities were suffered from difficulties against local forces, and in each period of history, regardless to the geography, they could not succeed without the support of local elements. Both imperial and central powers have often had to cooperate with the local forces to maintain their hegemony. In addition, the central authorities have reinforced their armies, which are the main elements of their power, with the local forces they established and shared their own command and control resources with the local powers. However, the involvement of local forces in military operations has caused many Political, administrative and military impacts on the geography. The dynamics of globalization and localization have entered our intellectual life especially with the concepts of democratization and liberalization since the last thirty five years. In the aftermath of the Cold War, there is no detailed study of the military processes and results of these concepts, which gained momentum along with the technological revolution. The aim of this study is to examine the consequences of local forces engaging instead of central army or with the central army in cases where the central authority is insufficient and to give a historical explanation of the experiences of cause-effect.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi'ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bi...
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)