Kaan Gülşen. Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu örneği. Yüksek lisans tezi (2019)

Kaan Gülşen. Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu örneği. Yüksek lisans tezi (2019)
Title:Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu örneği=Paramilitarism and Localization of Forces: Hamidian Regiments and Temporary Village Rangers. Yüksek lisans tezi
Author:Kaan Gülşen
Translator:
Editor:Danışman: Türkmen Töreli
Language:Turkish
Series:
Place:İzmir
Publisher:Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2019
Pages:XI, 123, [5 ek]
ISBN:
File:PDF, 1.65 MB
Download:Click here

Kaan Gülşen. Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu örneği. Yüksek lisans tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, XI+123 s.

Tarih boyunca merkezi otoritelerin emrindeki düzenli ordular yerel kuvvetler karşısında zorlanmış ve tarihin hangi döneminde, dünyanın hangi coğrafyasında harekât yapılırsa yapılsın yerel unsurlardan destek almadan başarıya ulaşamamışlardır. Emperyal ya da merkezi güçler çoğu zaman hegemonyalarını sürdürebilmek için yerel güç odaklarıyla işbirliğine gitmek zorunda kalmışlardır. Bunun yanında, merkezi otoriteler, güçlerini tayin eden asıl unsur olan ordularını, oluşturdukları yerel birliklerle takviye etmişler ve komuta kontrol imkânlarını ve kaynaklarını da yerel güç odaklarıyla paylaşmışlardır. Ancak, yerel kuvvetlerin harekâtlara dâhil olması, harekât coğrafyasında siyasi, idari ve askeri olmak üzere birçok etki doğurmuştur. Küreselleşme ve yerelleşme dinamikleri özellikle son otuz beş yıldan itibaren demokratikleşme ve liberalizasyon kavramlarıyla birlikte düşünsel hayatımıza girmiştir. Soğuk Savaş’ın ertesinde, teknolojik devrimle birlikte hız kazanan bu kavramların askeri süreç ve sonuçları hakkında ise yapılmış kapsamlı bir çalışma yoktur. Bu çalışmanın amacı yerel güçlerin, merkezi otoritenin yetersiz kaldığı durumlarda merkezi ordunun yerine veya merkezi ordunun yanında muharebeye girmesinin sonuçlarını irdelemek; konuyla ilgili edinilmiş tecrübelerin, neden-sonuç ilişkilerinin tarihsel açıklamasını yapabilmektir.

Throughout the history, conventional armies under the command of central authorities were suffered from difficulties against local forces, and in each period of history, regardless to the geography, they could not succeed without the support of local elements. Both imperial and central powers have often had to cooperate with the local forces to maintain their hegemony. In addition, the central authorities have reinforced their armies, which are the main elements of their power, with the local forces they established and shared their own command and control resources with the local powers. However, the involvement of local forces in military operations has caused many Political, administrative and military impacts on the geography. The dynamics of globalization and localization have entered our intellectual life especially with the concepts of democratization and liberalization since the last thirty five years. In the aftermath of the Cold War, there is no detailed study of the military processes and results of these concepts, which gained momentum along with the technological revolution. The aim of this study is to examine the consequences of local forces engaging instead of central army or with the central army in cases where the central authority is insufficient and to give a historical explanation of the experiences of cause-effect.

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)