Metin Argunhan. Hamidiye alayları ile koruculuk ilişkisi. Yüksek lisans tezi (2009)

Metin Argunhan. Hamidiye alayları ile koruculuk ilişkisi. Yüksek lisans tezi (2009)
Title:Hamidiye alayları ile koruculuk ilişkisi=The relationship between hamidiye regiments and regional militia power. Yüksek lisans tezi
Author:Metin Argunhan
Translator:
Editor:Danışman: Kadir Cangızbay
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2009
Pages:IV, 111
ISBN:
File:PDF, 11 MB
Download:Click here

Metin Argunhan. Hamidiye alayları ile koruculuk ilişkisi. Yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, IV+111 s.

Hamidiye Alayları ile köy koruculuğu yaklaşık bir asır ara ile kurulmalarına rağmen dayandıkları unsurlar, kuruluş çalışmaları, kurulma şekilleri, aldıkları eleştiriler, merkezi otoritelerin eleştirilere verdikleri cevaplar ve aşiretlerle merkezi otoritenin ilişkileri açısından benzerlik göstermektedirler. Hamidiye Alaylarının aşiret hiyerarşisi üzerine yaptığı etki ve aşiretsel yapının güçlenmesine katkı sağlamasıyla da korucolukla benzerlik göstermektedir. Alaylara katılan aşiretler ile Koruculuğu kabul eden aşiretlerin de büyük bir çoğunlukla aynı olduğu ve aşiret liderleri yada varislerinin siyasi alandaki etkinlerine bakıldığında da bu aynılığın devam ettiği tesbit edilmektedir.

Even there is a century between the establishment of Hamidiye Regiments and regional militia powers both of the structures share the same base. The shape of establishment and the parameters which let the establishment of these two structures have similarities. These similarities can be observed at the level of pre- establishment, how they organize their establishment,also critics that are directed,responses which comes from the state authority and the relationship between the central state power and feudal lords. When the impact of, Hamidiye Regiments on the hierarchy of feudal lords and on the reinforcement of the feudal structure in that century,examined some similatiers can be revealed at the structure of regional militia power. The feudal lords whinc give support to the Regiments are mostly the same, which give support to the regional militia power. This similariyt can be seen also when Feudal lords or their successors observed in trems of their influence on the political era.

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)