Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)

Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)
Title:Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East
Author:Patrick Wing
Translator:
Editor:
Language:English
Series:
Place:Edinburgh
Publisher:Edinburgh University Press
Year:2016
Pages:XII, 228
ISBN:9781474402255, 9781474402262, 9781474410939
File:PDF, 2.37 MB
Download:Click here

Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016, XII+228 p. ISBN 9781474402255

This book traces the origins, history, and memory of the Jalayirid dynasty, a family that succeeded the Mongol Ilkhans in Iran and Iraq in the 14th and early 15th centuries. The story of how the Jalayirids came to power is illustrative of the political dynamics that shaped much of the Mongol and post-Mongol period in the Middle East. The Jalayirid sultans sought to preserve the social and political order of the Ilkhanate, while claiming that they were the rightful heirs to the rulership of that order. Central to the Jalayirids’ claims to the legacy of the Ilkhanate was their attempt to control the Ilkhanid heartland of Azarbayjan and its major city, Tabriz. Control of Azarbayjan meant control of a network of long-distance trade between China and the Latin West, which continued to be a source of economic prosperity through the 8th/14th century.

Contents

List of Illustrations … vi
Acknowledgements … vii
Abbreviations for Primary and Secondary Source Texts … ix
1 Introduction and Sources for the History of the Jalayirids … 1
2 Tribes and the Chinggisid Empire … 29
3 The Jalayirs and the Early Ilkhanate … 48
4 From Tribal Amirs to Royal In-laws … 63
5 Crisis and Transition (1335–56) … 74
6 Shaykh Uvays and the Jalayirid Dynasty … 101
7 Dynastic Ideology during the Reign of Shaykh Uvays … 129
8 Challenges to the Jalayirid Order … 147
9 Conclusions and the Legacy of the Jalayirids … 185
Maps and Genealogical Chart … 202
Bibliography … 209
Index … 224

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Roger Savory. Iran under the Safavids (1980)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...