Turgut Cura. Jacques Thobie’ye göre Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde Fransız nüfuzu ve çıkarları (1895-1914). Yüksek lisans tezi (2007)

Turgut Cura. Jacques Thobie'ye göre Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde Fransız nüfuzu ve çıkarları (1895-1914). Yüksek lisans tezi (2007)
Title:Jacques Thobie’ye göre Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde Fransız nüfuzu ve çıkarları (1895-1914)=Influence and interest French in Ottoman Empires economy’s according to Jacques Thobie (1895-1914). Yüksek lisans tezi
Author:Turgut Cura
Translator:
Editor:Danışman: Esat Sarıcaoğlu
Language:Turkish
Series:
Place:Kırıkkale
Publisher:Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2007
Pages:II, 90
ISBN:
File:PDF, 9.42 MB
Download:Click here

Turgut Cura. Jacques Thobie’ye göre Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde Fransız nüfuzu ve çıkarları (1895-1914). Yüksek lisans tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, II+90 s.

1. AMAÇ
Birinci Dünya Savaşı öncesi Fransa’nın ve diğer birkaç yabancı devletin (özellikle İngiltere ve Almanya) Osmanlı İmparatorluğu’ndaki çıkarlarını başta Jacque Thobie’nin Türkçeye çevrilmemiş “Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman” isimli eserinden olmak üzere diğer yabancı ve Türkçe kaynaklardan da faydalanarak anlatmaya çalışmak.
2. KAPSAMI
Zaman kısıtlaması olarak 1895-1914 yılları arasındaki süre dikkate alınmıştır. Bu süre içerisinde Osmanlı İmparatorluğu’nun ihracat ve ithalatı istatistiksel veriler ile açıklanmaya çalışılmıştır.
3. YÖNTEM
Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik durumu hakkında yapmış olduğumuz araştırmalarda konu ile birçok kaynağın bulunduğunu tespit ettik. Bu nedenle çalışmamızı dilimize çevrilmemiş bir kaynağı baz alıp konuyu farklı bir bakış açısıyla sunmaya çalıştık. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Almanca kaynaklardan da yararlanarak tezimizi tamamlamaya çalıştık.

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)