Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans tezi (2012)

Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans tezi (2012)
Title:Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920)=The Sabah newspaper (1895-1898, research and selected texts, 2191-2920). Yüksek lisans tezi
Author:Zehra Üçpınar
Translator:
Editor:Danışman: Genç Osman Geçer
Language:Turkish, Ottoman Turkish
Series:
Place:Niğde
Publisher:Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2012
Pages:VI, 842
ISBN:
File:PDF, 10.4 MB
Download:Click here

Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, VI+842 s.

I. Meşrutiyet Döneminin siyasî ve sosyal özelliklerini taşıyan Sabah gazetesi 1876 yılında Papadopulos tarafından kurulmuştur. Bu çalışmada Sabah gazetesinin (1895-1898 yılları arasında yayınlanan) ve 2191 ile 2920 arasında yer alan nüshaları incelenmiştir. Tez üç temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm bütün içeriği kapsayan bir tablodan müteşekkildir. Yazıların sınıflandırıldığı ikinci bölüm Tahlili Fihrist adını taşımaktadır. Üçüncü bölüm ise seçilmiş edebî metinlerin Latin alfabesine aktarıldığı bölümdür. Bunlara ilaveten çalışmanın sonuna bir de özel isimler dizini eklenerek çalışma tamamlanmıştır.

The Sabah newspaper, which contained political and social characteristict of the I. Constitutionalism, was established in 1876 by Papadopulos. Between 2191-2920 (Between 1895-1898 years) were examined copies in this study. This thesis consists of three main parts. The first chapter consists of a table covering all the content. Second chapter of the texts was classified is named analysis of the list. The third chapter, the part is transferred to Latin alphabet texts. Furthermore, there is also a special name directory at the end of the study.

Related posts:

Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Hatice Tekin. 219 numaralı Urfa şer'iyye sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1311-1312 ...
Mert Daban. Ankara Vilâyeti'ne yapılan sürgünler (1895-1912). Yüksek lisans tezi (2021)
Rümeysa Ülkü. Ermenilerin dilinden Türk-Ermeni ilişkileri; Devlete sadakat gösteren Ermeniler (1878-...
Fikrettin Yavuz. Ermeni Katagikosu Mıgırdıç Kırımyan ve Ermeni meselesindeki rolü. Yüksek lisans tez...
Turgut Cura. Jacques Thobie'ye göre Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde Fransız nüfuzu ve çıkarları (...
Hami Uzal. 1895-1921 yılları arası Osmanlı, Fransız arşivlerinde Fransa'nın Ermeni politikası. Yükse...
Cemal Ülke. Kürdistan eyaleti'nin idarî yapısı (1847-1867). Yüksek lisans tezi (2014)
Ahmet Uçmaz. Miran aşireti ve Mustafa Paşa. Yüksek lisans tezi (2019)
Recep Karacakaya. Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi (1992)
Kaan Gülşen. Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu ...
Metin Argunhan. Hamidiye alayları ile koruculuk ilişkisi. Yüksek lisans tezi (2009)
Alparslan Bağcı. Hamidiye Alayları ve koruculuk sistemi. Yüksek lisans tezi (2019)
Önder Eren Akgül. Yemen as an Ottoman frontier and attempt to build a native army: Asakir-i Hamidiye...
Oktay Bozan. Arşiv belgeleri ışığında Diyarbakır vilayetinde 1895 Ermeni olayları. Yüksek lisans tez...
Oğuz Gümüştekin. Urfa Hamidiye alayları. Yüksek lisans tezi (2019)
Cemalettin Kinç. Bitlis ve Bitlis Ermeni olayları (1870-1920). Yüksek lisans tezi (2012)
Refik Düzyol. Birinci Dünya Savaşı'nda Bitlis. Yüksek lisans tezi (1995)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Murat Kaya. 1170 nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri'nin değerlendirmesi. Yüksek lisans te...
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)