Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans tezi (2012)

Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans tezi (2012)
Title:Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920)=The Sabah newspaper (1895-1898, research and selected texts, 2191-2920). Yüksek lisans tezi
Author:Zehra Üçpınar
Translator:
Editor:Danışman: Genç Osman Geçer
Language:Turkish, Ottoman Turkish
Series:
Place:Niğde
Publisher:Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2012
Pages:VI, 842
ISBN:
File:PDF, 10.4 MB
Download:Click here

Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, VI+842 s.

I. Meşrutiyet Döneminin siyasî ve sosyal özelliklerini taşıyan Sabah gazetesi 1876 yılında Papadopulos tarafından kurulmuştur. Bu çalışmada Sabah gazetesinin (1895-1898 yılları arasında yayınlanan) ve 2191 ile 2920 arasında yer alan nüshaları incelenmiştir. Tez üç temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm bütün içeriği kapsayan bir tablodan müteşekkildir. Yazıların sınıflandırıldığı ikinci bölüm Tahlili Fihrist adını taşımaktadır. Üçüncü bölüm ise seçilmiş edebî metinlerin Latin alfabesine aktarıldığı bölümdür. Bunlara ilaveten çalışmanın sonuna bir de özel isimler dizini eklenerek çalışma tamamlanmıştır.

The Sabah newspaper, which contained political and social characteristict of the I. Constitutionalism, was established in 1876 by Papadopulos. Between 2191-2920 (Between 1895-1898 years) were examined copies in this study. This thesis consists of three main parts. The first chapter consists of a table covering all the content. Second chapter of the texts was classified is named analysis of the list. The third chapter, the part is transferred to Latin alphabet texts. Furthermore, there is also a special name directory at the end of the study.

Related posts:

Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi'ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bi...
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Hurşit Çetin Arslan. Erken Osmanlı Dönemi (1299-1451)'nde Akıncı Beyleri ve banilikleri. Yüksek lisa...
Şevval Seyfi. Balkanlarda bir akıncı beyi ve ailesi: Turahan Bey ve oğulları. Yüksek lisans tezi (20...
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)
Hacıyeva Q. Ə. Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri. Dissertasiya (2000)