Bayramov A. Ə. “Dədə-Qorqud” kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiya (2008)

Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiya (2008)
Title:“Dədə-Qorqud” kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi: filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
Author:Aslan Əhmədxan oğlu Bayramov
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Year:2008
Pages:305
ISBN:
File:PDF, 16.7 MB
Download:Click here

Bayramov A. Ə. “Dədə-Qorqud” kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi: filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya. Bakı: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, 2008, 305 s.

Related posts:

Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...
İbişov S. Ə. Quba xanlığının əhalisi (tarixi demoqrafik tədqiqat). Dissertasiya (2007)
Kərəmi Q. H. Zəncan xanlığı. Dissertasiya (2016)
Məmmədov K. H. İslamaqədərki Azərbaycanda dini inanclar. Dissertasiya (1996)
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Murat Yılmaz. Jön Türk matbuatında propaganda (1895-1902). Doktora tezi (2020)
Abdulhamit Kırmızı. Rulers of the provincial empire: Ottoman governers and administration of provinc...
Süleyman Öcal. II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Devleti'nin Kürt politikası. Doktora tezi (2018)
Orhan Örs. II. Abdülhamid'in Kürt politikası (1876-1909). Doktora tezi (2018)
Vahap Aktaş. Safvetü's-Safa'ya göre Anadolu'da Kızılbaş (Alevi) inancının teşekkülü ve Anadolu'da Kı...
Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Sibel Orhankazi. XVIII. yüzyılda Batum sancağı. Doktora tezi (2019)
Mustafa Bakan. İşgalden kurtarılan Batum'da Osmanlı yönetiminin kurulması (14 Nisan 1918-30 Ekim 191...
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)