Sharh e Tajguzari e Shah Sulaiman Safavi va Vaqaye’ e Do Saal e Ba’d – Jean Chardin (Farsi Tarjuma)

Sharh e Tajguzari e Shah Sulaiman Safavi va Vaqaye' e Do Saal e Ba'd - Jean Chardin (Farsi Tarjuma)